Konkreta, nationellt samordnade åtgärder för IT i skolan behövs – men vilka är viktigast?

De senaste åren har IT-användningen i skolan äntligen börjat ta riktig fart, och det är mycket glädjande. Det som oroar är dock att satsningarna är så spretiga. Likvärdigheten i spridning och användning borde vara en hjärtefråga för ansvariga departement och myndigheter.
Vid seminariet presenterade IT&Telekomföretagen tillsammans med DIU ett förslag till nationellt åtgärdsprogram rörande IT i skolan.

Referat

Moderatorn Magnus Höij inledde seminariet genom att intervjua två av medlemmarna i Lilla kommissionen, en grupp ungdomar från hela landet som bistår och agerar rådgivande i Digitaliseringskommissionen arbete.

Juhán Niila Stålka och Louise Andersson berättar att de i dag använder både datorer, surfplattor och mobiltelefoner i skolan – men att det finns mycket kvar att göra.
– Jag tycker att man ska fortsätta att utveckla det här och använda mer av det som finns, säger Juhán. Louise fortsätter:
– Jag tycker att vi kan använda det på ett bredare sätt. Och att lärarna ska få mer utbildning.

sem3 webb2

Beslutsboken – förslag på nationellt åtgärdsprogram

Satsningar på IT i skolan saknar ofta en genomtänkt strategi, vilket kan leda till att de digitala verktygen inte får den utväxling och spridning som de skulle kunna få, konstaterar IT&Telekomföretagen och DIU.

– Ska vi vara en framgångsrik IT-nation så måste också skolan genomsyras av moderna hjälpmedel, säger Fredrik von Essen som är näringspolitisk expert.

Tillsammans med Peter Becker, ordförande i DIU, lyfter han upp att det inte räcker med att lärarna driver utvecklingen, utan att större aktörer måste engagera sig.
– Många pekar på bristen av likvärdiga förutsättningar. Vilken skola man än går i måste man få tillgång till moderna verktyg, men det är inte så idag, säger Peter Becker.

Förslaget på ett nationellt åtgärdsprogram omfattar fem olika punkter, bland andra: regionala center för kunskapsutbyte, fortbildningsinsatser för lärare och digitala undervisningsmetoder i lärarutbildningen.

Ett nationellt ansvar

Efter presentationen följde en debatt som bitvis hettade till. Cecilia Dalman Eek (S), riksdagsledamot, välkomnar förslaget om en nationell strategi.
– Jag har varit på många skolor och upptäckt den glädje och kompetens som finns. Men om kommuner och friskoleaktörer ska uppfinna hjulet gång på gång är det inte bra för utvecklingen, det behövs en nationell stödstruktur, säger hon.Bild_collage

Bertil Östberg (FP), statssekreterare på Utbildningsdepartementet, är skeptisk till att staten ska gå in och detaljstyra och pekar samtidigt på att styrdokumenten är tydliga.
– Huvudmännen tar ofta för lite utvecklingsansvar, det är min bild. Den mesta kraften går åt till frågor som rör budget och lokaler. Med den struktur vi har så måste kommunerna ta ett större ansvar, säger han och konstaterar senare:
– Vision och målbild funderar vi mycket på, där tror jag att vi kan bli tydligare.

Lärarförbundets förbundsordförande Eva-Lis Sirén anser också att det behövs ett nationellt ansvar.
– Jag ser en digitaliserad skola där det inte är verktygen som är viktiga, utan tillgången till dem för att vinna pedagogiska fördelar. Det ska inte vara så att någon någonstans pekar ut vilka verktyg som ska användas, utan det ska vara tillgång till moderna sådana.T

Tillgång i skolan

Eva-Lis Sirén konstaterar att det fortfarande finns lärare som saknar egna datorer, ett perspektiv som delas av Daniel Söderberg, andra vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund.
– Det är med demokratifrågan som vi måste börja. Ni talar om likvärdighet, men det ser inte ut så idag.

Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommissionen, var positiv till förslagen. Men han lyfte också upp vikten av ett livslångt lärande.
– Hela tiden är argumentet att vi ska ha en hög lägstanivå. Jag tycker att det är viktigt att också ha en hög högstanivå.

Deltagare:
Jan Gulliksen, ordförande, Digitaliseringskommissionen
Louise Andersson och Juhán Niila Stålka, Lilla kommissionen - Digitaliseringskommissionens expertgrupp
Eva-Lis Sirén, förbundsordförande, Lärarförbundet
Daniel Söderberg, 2e vice ordförande, Sveriges Skolledarförbund
Bertil Östberg, statssekreterare (FP), Utbildningsdepartementet
Cecilia Dalman Eek, riksdagsledamot (S), Sveriges riksdag
Peter Becker, ordförande, DIU
Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Seminariet arrangerades av IT&Telekomföretagen i samarbete med Datorn i Utbildningen. Magnus Höij var moderator.

Text och foto: Sara Wilk