Arena Välfärdsteknologi

Arena Välfärdsteknologi etablerades av IT&Telekomföretagen 2013 i syfte att utgöra en arena för dialog och diskussion mellan IT-branschen och andra aktörer inom välfärden, såsom beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg.

Behovet av en gemensam arena för välfärdsteknologifrågor har på intet sätt minskat sedan starten 2013. Tvärtom är behovet av samordning och långsiktiga planer för nationell uppskalning av enskilda digitala projekt större än någonsin. IT&Telekomföretagen föreslog under Almedalsveckan 2015 regeringen att etablera ett Välfärdsteknologiforum, enligt den framgångsrika modellen med Näringsdepartementets Bredbandsforum, som på nationell nivå ansvarar för frågor kring e-hälsa och välfärdsteknologi. Ett Forum som fortfarande trots våra ansträngningar ännu inte etablerats.

Mot bakgrund av detta och med ambitionen att lägga grunden för etableringen av ett Välfärdsteknologiforum, koncentrerar vi under 2017 verksamheten inom Arena Välfärdsteknologi till en kunskapsresa i tre delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. Kunskapsresan, Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg, genomförs tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och kommer omfatta såväl kunskapsöverföring och inspiration som praktiskt arbete för deltagarna. 

Arena Välfärdsteknologis arbetsutskott

Arenans verksamhet och aktiviteter fastställs och verkställs med hjälp av ett arbetsutskott, som består av: 

Håkan Peterson, Capgemini
Stefan Holmgren, HP
Niklas Sundler, TeliaSonera
Mathias Ekman, Microsoft
Julie Ameén, CGI
Jahn Sundin, Tieto