IT genomsyrar alltmer regeringens budget

Anne-Marie Fransson, IT&Telekomföretagen

Det är glädjande att se att IT och internet beaktas allt mer i budgetpropositionen. För några år sedan nämndes knappt digitalisering, IT, internet eller bredband. I 2012 års budgetproposition finns det nu kommentarer kring detta inom de flesta utgiftsområden.

I det starkt utökade avsnittet om ”Politiken för informationssamhället” hittar vi en hel del ledtrådar till den kommande Digitala agendan. Tydligast är kanske det nya IT-politiska mål som regeringen nu kommunicerar; ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” samt de fyra strategiskt viktiga områden som man pekat ut i syfte att uppnå det uppsatta målet: Lätt och säkert att använda, Tjänster som skapar nytta, Infrastruktur samt Utveckling med hjälp av IT. Dessa områden omfattar ganska visionära beskrivningar av t ex behovet av ett ökat digitalt innanförskap, effektivare offentliga myndigheter med hjälp av e-förvaltning, behovet av ökad trygghet och säkerhet på nätet, bredbandsutbyggnad, IT för ett hållbart samhälle och jämställdhet i IT-branschen. Gott så.

Dock saknas konkreta förslag och framförallt finansiella medel för genomförande av uppsatta mål och inriktningar. Det är naturligtvis korrekt att staten varken kan eller bör driva IT-utvecklingen, men de utpekade målen och inriktningarna skapar förväntningar på konkreta förslag och medel som kan fungera som smörjmedel för olika initiativ och parter att driva på utvecklingen. Låt oss hoppas att vi kan hitta mer av den varan i den kommande Digitala agendan som regeringen inom kort planerar att kommunicera.

Ett undantag är dock det förslag som redan tidigare kommunicerats, och som gäller bredbandsutbyggnaden där man skjuter till ytterligare 450 miljoner kronor. Detta är en tillfällig satsning över tre år i syfte att påskynda utbyggnaden på landsbygden. Det är en tydlig signal som regeringen sänder ut - att bredband faktiskt är en förutsättning för företagande och boende i hela landet.

Vad gäller regeringens satsningar på utbildning och forskning, så finns några glädjeämnen. En utökad matematikundervisning är aviserad samt en satsning på lärarutbildning i samma ämne. Bra! Matte är viktigt både som hjärngympa, logikträning och som sakämne för våra kommande IT- och teknikspecialister. Bra är också att man utökar antalet platser på civilingenjörsutbildningarna – nu gäller det bara att den goda trenden med ett ökat söktryck fortsätter. Dåligt, t.o.m. riktigt skrämmande, är att IT i skolan inte nämns med en enda rad. IT ger en stor möjlighet att utveckla pedagogiken - men intresset för detta verkar vara lågt från regeringens sida.

På miljöområdet skriver regeringen; ”Genom denna utveckling mot en grön ekonomi, med en allt större tjänstesektor och växande företag inom miljöteknik, minskar vi utsläppen nationellt och bidrar genom export till att minska utsläppen globalt.” Detta bör tolkas som en stor utmaning och potential för IT-sektorn framöver. Men det ligger samtidigt en stor utmaning i att, utifrån regeringens prioriteringar och dagens budget, inte bara tala om hur trafiken kan ställas om och göras mer ”miljövänlig” utan att även tala om hur vi kan minska resandet till förmån för IT- stödd kommunikation.
En viktig satsning från regeringen är också den på 10 miljoner för att stödja utvecklingen av, och samverkan mellan, aktörer gällande smarta elnät. En satsning där eldistributionen med stöd av digital teknik görs mer effektiv och där slutanvändaren får en större möjlighet att styra över när, från vem och till vilket pris el köps in.

Inom kulturområdet är det positivt att man behandlar digitaliseringen av kulturarvet. SVT och SR får extra medel för att digitalisera och tillgängliggöra äldre material. Speciellt nämns EUs Digitala agenda och kommande förslag om immateriella rättigheter – en oerhört viktig del i den digitala kulturvärlden för att stimulera utvecklingen av nya tjänster och underlätta för människor att ta del av kultur i dess olika former.

Sammanfattningsvis en rätt hyfsad budget när det kommer till visioner och inriktningar för hur IT kan bidra med lösningar och höja välfärden i vårt land. Vi brukar prata om välfärdsteknologi; den gör det lättare och roligare att lära i skolan. Den förbättrar vård och omsorg. Den öppnar dörrar till kulturens värld. Den gör våra transporter miljövänligare och smartare. Den är en förutsättning för vår demokrati. Förhoppningsvis är höstens budget ett bevis på att regeringen också förstått vikten av att integrera välfärdsteknologin i alla samhällsområden. Nu återstår bara att gå från ord till handling.

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega