Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet utvecklades under 2014 ur det tidigare Miljörådet. Utvecklingen innebär att rådets fokus har breddats: förutom miljöfrågorna som är fortsatt viktiga arbetar Hållbarhetsrådet också med frågor kring socialt ansvar, mångfald och affärsutveckling.

Fokus för Hållbarhetsrådet är att synliggöra vår branschs hållbarhets- och CSR-arbete, genom att lyfta fram goda exempel och sprida erfarenheter från våra medlemsföretag. 

Mötehållbarhet.jpg

Hållbarhetsrådet består av en rad representanter för företag inom IT- och telekombranschen som tillsammans arbetar aktivt både för att visa på branschens inverkan på hållbar utveckling av hela samhället, och för att påverka branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning.

Branschen arbetar idag aktivt med att leva upp till samhällets och de egna företagens krav på alla tre delar av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk.

  • Ekologisk hållbarhet: att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”. Här är branschen i mångt och mycket en möjliggörare, inte minst genom att vi tillhandahåller tekniska lösningar som sparar resurser och effektiviserar processer. Branschen arbetar också med produkternas energieffektivitet, våra verksamheters klimatpåverkan och miljösäkerhet vid tillverkning, vilket inkluderar kemikalier, avfall och effektiv användning av resurser.
  • Social hållbarhet: att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Branschen förhåller sig till internationella konventioner till exempel mot korruption och arbetar bland annat med arbetsförhållanden i leverantörskedjan och med mänskliga rättigheter, såsom att se till att barnarbete inte förekommer och att mineraler från konfliktzoner undviks, och med mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
  • Ekonomisk hållbarhet: att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Branschen bidrar i hög grad till ekonomisk tillväxt, jobb och kunders affärsutveckling, inge minst genom att effektivisera andra sektorer, exempelvis banker, vård, energi, skolor och kommuner.

Samtliga delar behandlas i IT&Telekomföretagens Affärsetiska grundprinciper.

Kontakta gärna Fredrik von Essen om du eller ditt företag vill delta i rådets arbete!

Visa alla

Medlemmar i rådet

Catherine Karagianni, TeliaSonera, (Ordförande)              

Andreas Rydell, Atea, (Vice ordförande)

Maria Lilja, Atea                  

Mattias Hedberg, Atea       

Per Döfnäs, Ericsson           

Camilla Goldbeck-Löwe, Ericsson AB                                   

Hannes Dernehl, OpenRatio AB                                          

Cristina Klasson, Teracom group boxer AB                         

Susanne Lundberg, Ericsson                                                

Hans Wendschlag, HP         

Madeleine Bergrahm, HP   

Thomas Hedin, Lenovo       

Jonne Zachrisson , Sharp    

Helena Nordin, Advania                                                       

Linda Elmén, Canon            

Elin Swedlund, CGI              

Cecilia Pfannenstill, CGI      

Susanna Salwén, IBM          

Nina Palm, Ricoh Sverige AB                                                

Annachiara Torciano, Samsung

Charlott Brask, TDC             

Magdalena Aspengren, Telenor Sverige AB

Dag Lundén, Telia Sonera

Richard Trankell, Ericsson  

Thor Johnsson, Hogia 

Fokusområden 2016

  • Synliggöra IT som möjliggörare för ett mer hållbart samhälle genom goda relationer med andra aktörer inom hållbarhetsområdet. Detta gör att Hållbarhetsrådet ses om en etablerad aktör inom hållbarhet.
     
  • Leda och delta i det offentliga samtalet om branschens samhällsansvar
     
  • Bevaka och påverka kommande lagstiftning och andra krav inom hållbarhet 

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!