IT&Telekomföretagens miljö- och hållbarhetsarbete

IT- och telekombranschen i Sverige har en lång och god tradition av att arbeta med miljöfrågor och samverka både inom det privata näringslivet och med det offentliga - en förutsättning för att leva upp till och leverera produkter och tjänster i enlighet med både lagstiftarens och marknadens miljö- och hållbarhetskrav.

Kundernas krav

IT- och telekombranschens kunder, både inom det privata och det offentliga, ställer allt mer långtgående krav relaterade till miljö och hållbarhet i sin upphandling och i sina inköp. Det gäller exempelvis lagkrav som rör tillverkning, använda material och kemiskt innehåll, design, energiförbrukning, ljud, ergonomi, samt omhändertagande av uttjänta produkter. Vad som allt oftare efterfrågas är också vilka sociala hänsyn en tillverkare av IT tar och kanske då framförallt via sina underleverantörer i tredje land.

IT&Telekomföretagens arbete

IT&Telekomföretagen har under många år varit engagerade i, och många gånger samverkat med, regeringskansli och relevanta myndigheter vad gäller miljölagstiftning, miljökrav inom ramen för offentlig upphandling, energieffektiviseringar och den digitala teknikens roll för att minska miljöbelastningen inom samhällets alla sektorer.

IT&Telekomföretagen har deltagit aktivt i framtagande av diverse rapporter som lämnats till regeringen, samarrangerat seminarier, samt deltagit i olika fora inom regeringskansliet såsom den IT-politiska strategigruppen och Forum för IT och miljö.

IT&Telekomföretagen har bidragit till att bilda den svenska El-Kretsen vars syfte är att hjälpa de anslutna företagen – producenterna på den svenska marknaden – att uppfylla sitt producentansvar, i huvudsak gällande förordningen om elektriska och elektroniska produkter, SFS 2005:209, 210 samt batteriförordningen, SFS 2008:834.

IT&Telekomföretagen tog redan i mitten av 90-talet initiativ till IT Miljödeklaration som sedan 2007 är en internationell standard genom ECMA.

Sedan 2007 finns en motsvarande miljödeklaration även för skrivartillbehör, såsom bläck och toner. Miljödeklarationen innehåller svar på den absoluta majoriteten av kundernas frågor.

IT&Telekomföretagen har genom åren även aktivt deltagit, både genom styrelsearbete och såsom expertis, i Miljöstyrningsrådets arbete att bland annat ta fram upphandlingskriterier som stöd för upphandlare och inköpare med ett fokus på miljö, hållbarhet och ett socialt ansvarstagande. Miljöstyrningsrådet ingår sedan 2014 i Konkurrensverket - besök deras portal för hållbar upphandling här.

IT&Telekomföretagen tog 2008 initiativet och startade Grön IT-projektet. Syftet med projektet var att synliggöra ITs egen negativa miljöpåverkan, som har uppskattats till 2 % av de globala koldioxidutsläppen, men framför allt att synliggöra ITs potential till miljöförbättringar inom andra samhällsområden. ITs potential har beräknats till att kunna minska CO2-utsläppen med åtminstone 15 % fram till 2020 och innefattar framförallt energieffektiviseringar inom bygg-, energi- och transportsektorn. 

IT&Telekomföretagens medlemsråd Hållbarhetsrådet (tidigare Miljörådet) består av en rad representanter för medlemsföretag som tillsammans arbetar aktivt både för att visa på branschens inverkan på hållbar utveckling av hela samhället, och för att påverka branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning. Fokus för Hållbarhetsrådet är att synliggöra vår branschs hållbarhets- och CSR-arbete, genom att lyfta fram goda exempel och sprida erfarenheter från våra medlemsföretag.

Branschens arbete

Den svenska IT- och telekomindustrin arbetar sedan många år tillbaka med att anpassa produkter och tillhörande tjänster, och leva upp, till de miljö- och hållbarhetskrav som både lagstiftaren och marknaden ställer. 

Ett gott exempel på självreglering och internationella överenskommelser är den IT-miljödeklaration som systematiskt utarbetats sedan mitten av 90-talet av industrin själv och som sedan 2006 är en internationell standard via ECMA. Avsikten med deklarationen är att på ett standardiserat sätt kommunicera miljöinnehåll i produkter som efterfrågas inom till exempel offentlig upphandling. Innehållet i deklarationen ska spegla den lagstiftning, standardisering och de riktlinjer som gäller internationellt sett. Deklarationen omfattar bland annat kemikalier, energiförbrukning, återvinning, emissioner, ljud, förpackningsmaterial och kraven är tydliga för på vilket sätt information ska presenteras och med vilket typ av intyg från tillverkaren. Detta gör att information från olika tillverkare blir jämförbar och transparant.

De svenska IT- och telekombranschen ingår också i ett antal samarbeten med offentliga aktörer, andra branschsegment och ideella organisationer för att driva miljö- och hållbarhetsfrågan i rätt riktning till gagn för samhället och slutanvändaren.