Hållbarhetsrådets ställning: Socialt ansvarstagande

Hållbarhetsrådet inom IT&Telekomföretagen, arbetar aktivt med att leva upp till samhällets och de egna företagens krav på alla tre delar av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk.

IT&Telekomföretagens medlemsföretag har kunder i såväl privat som offentlig sektor, i olika branscher över hela världen. Företagen är generellt positiva till intresset för socialt och etiskt ansvarstagande hos branschens kunder, liksom till att sociala hänsyn tas inom exempelvis tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, lika lön mellan kön, föreningsfrihet, arbetsmiljö och miljöskydd. Detta under förutsättning att villkoren är förenliga med svensk lagstiftning och är uppföljningsbara eftersom uppföljning är en förutsättning för långsiktig effekt och konkurrensneutrala upphandlingar.

I offentliga upphandlingar ska villkoren vara förenliga med grundläggande principer och kopplade till föremålet för kontraktet.

I fall där villkor eller krav strider mot ovanstående, och i fall där det är otydligt vad som avses med begreppet ”sociala villkor”, förordar vi alltid en dialog. Sociala villkor utvecklas alltid bäst genom en väl fungerande dialog.

Medlemmar i IT&Telekomföretagen är, genom medlemskapet, överens om att i tillägg till internationella och nationella överenskommelser, konventioner, lagar och förordningar, efterleva IT&Telekomföretagens Affärsetiska Grundprinciper i vilka socialt och etiskt ansvarstagande ingår.

IT&Telekomföretagen arbetar genom Hållbarhetsrådet för:

  • en fungerande dialog och konstruktiva samarbetsformer kring kravställande, genomförande och uppföljning under hela inköpsprocessen, i affärer med både offentlig och privat sektor, med relevanta och uppföljningsbara villkor som målsättning.
  • kontinuerliga förbättringar av egna processer, internt inom respektive företag och branschöverskridande genom branschöverenskommelser, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
  • ökad transparens och förbättrad information om hur branschen arbetar.
  • ständig utveckling för att möta kunders krav och förväntningar.
     

Vad IT&Telekomföretagen gör inom socialt ansvarstagande:

  • Branschen förhåller sig till ett stort antal internationella konventioner som rör exempelvis korruption, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, barnarbete, mineraler från konfliktzoner, mångfalds- och jämställdhetsfrågor.
  • Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att visa på branschens inverkan på en hållbar utveckling av hela samhället och för att påverka branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning. Socialt ansvarstagande är en av grundpelarna i en hållbar samhällsutveckling. Arbetet består av erfarenhets- och kunskapsutbyte, inom och utanför branschen, opinionsbildning och näringspolitiskt påverkansarbete, samt kontinuerlig dialog och samverkan med myndigheter, beslutsfattare och andra aktörer inom hållbarhetsområdet på såväl nationell som internationell nivå.
     

Bakgrund och fakta

En heltäckande lagstiftning för CSR- området saknas. Det finns ett flertal lagstiftande krav inom dess olika delar, exempelvis gällande organisationers ansvar för hållbarhetsrapportering, diskriminering och anti-korruption. På EU-nivå finns lagstiftning kring hållbarhetsrapportering för större företag, som nu implementeras i EU-medlemsländerna inklusive Sverige (direktivet 2014/95/EU). EU arbetar också med ny lagstiftning kring konfliktmineraler.

Sociala och etiska aspekter läggs i allt större utsträckning till inom områden där enbart miljöinformation tidigare har efterfrågats. Ett exempel är kriterier inom ramen för offentlig upphandling där den nya upphandlingslagen har utökat fokus på socialt ansvar.

Om IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Vi är ca 1 200 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT- och telekom.

Om Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet består av en rad representanter för företag inom IT- och telekomsektorn som tillsammans arbetar aktivt både för att visa på branschens inverkan på hållbar utveckling av hela samhället, och för att påverka branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning. Fokus för Hållbarhetsrådet är att synliggöra vår branschs hållbarhets- och CSR-arbete, genom att lyfta fram goda exempel och sprida erfarenheter från våra medlemsföretag. IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Medlemmar i hållbarhetsrådet är: Atea Sverige AB, Ericsson AB, Lenovo, Advania, Canon Svenska AB, CGI, Ricoh Sverige AB, Samsung Electronics Nordic, TDC, Telenor Sverige AB, TeliaSonera, Hogia, DGC, Teracom Boxer Group AB, HP E & HP Inc, Sharp, IBM.

Mer om Hållbarhetsrådet