IT i Almedalen 2010

2010 intog IT&Telekomföretagen Almedalen för tredje året i rad. På agendan stod en debatt om prioriteringar i det framtida informationssamhället med företrädare från de politiska ungdomsförbunden, samt debatt och mingel om hur man med hjälp av IT kan minska det jobbrelaterade resandet

Debatter arrangerade av IT&Telekomföretagen
 


Morgondagens politiska ledare om framtidens informationssamhälle

Seminariet webbsändes. Ta del av sändningen i efter hand här.

Onsdagen den 7 juli kl. 13.00–14.30, Hästgatan 12 (lunch från kl.12.00)

Samhället bygger alltmer på god tillgång till information och elektronisk infrastruktur. De politiska ungdomsförbunden debatterar konsekvenser av och prioriteringar i det framtida informationssamhället, utifrån en enkät ställd till förbunden och deras moderpartier.

Medverkande: David Högberg (KDU)
Ida Gabrielsson (Ung Vänster)
Niklas Wykman (MUF)
Mattias Vepsä (SSU)
Stefan Flod (Ung Pirat)
Magnus Andersson (CUF)
Jakop Dalunde (Grön Ungdom)
Linda Nordlund (LUF)

Moderator: Niklas Svensson, politisk reporter, Expressen

Arrangör: IT&Telekomföretagen inom Almega

En första presentation av enkäten inkl. svar finns att ta del av här.

Jobba friare - IT som kraft i den gröna omställningen

Onsdagen den 7 juli kl. 20.00–21.00, Briggen Tre Kronor, Visby hamn

Det finns en sprängkraft i de möjligheter som den nya IT- tekniken öppnar för företag och privatpersoner att effektivisera och optimera sitt resande och arbetsliv. Internet och snabba IT- uppkopplingar gör det möjligt att vara med oavsett var du befinner dig.

Medverkande: Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Ewa Thorslund, näringspolistisk expert, IT&Telekomföretagen
Catherine Karagianni, hållbarhetschef, TeliaSonera

Moderator: Mattias Goldmann

Arrangörer: IT&Telekomföretagen, Gröna Bilister och TeliaSonera

Andra IT-realaterade debatter/event under Almedalsveckan


Livräddande IT - vägen till trygg och säker vård

Måndagen den 5/7 kl. 16.00-17.00. Seminariet avslutas med avslutande mingel 17.00-19.00. Plats: Teaterskeppet i Visby Hamn.

Sjukvård är kärnan i välfärdsamhället. Det är en bitvis riskfylld och komplex verksamhet. Här liksom i andra verksamheter kan de människor som är en del av sjukvården göra fel och begå misstag. Utvecklade system och rutiner är ett sätt att minimera mänskliga misstag och undvika att de leder till patientskador. Idag använder sig olika sjukhus av en rad olika slags IT-system, som lyder under olika regelverk. Lagen ställer krav på säkerhet och dokumentation, det finns regler för sekretess och åtkomst. Patientdatalagen är till för patientsäkerhet och inflytande. Vilken inverkan har denna mångfald av regelverk och IT-system för patientsäkerheten? Och vad betyder det för patientens bästa? Vilken roll spelar politiker, verksamhetsansvariga och lagstiftning? Finns det lösningar som bättre än dagens kan se till helheten? Detta är exempel på frågor som kommer att debatteras under seminariet.

Medverkande: Erik Weiman, landstingsråd (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Uppsala län samt Nils Thulin, senior advisor security, Logica.

Moderator: Henrik Kennedy, reporter, Dagens Medicin

Arrangör: Logica


Hur viktig är kompetens inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT för Sveriges välfärd?

Måndagen den 5 juli kl. 16.30-17.50 med efterföljande mingel, PayEx-huset S:t Hansplan 1
Teknikdelegationen bjuder in till diskussion och debatt mellan beslutsfattare och företag om vikten av att säkra Sveriges tillgång på kompetens inom matematik, naturvetenskap, teknik och IKT.

Inledning


Medverkande: Karin Adelsköld, moderator
Teresa Jonek, huvudsekreterare, Teknikdelegationen

Teknikdelegationen har identifierat ett antal omfattande och allvarliga
problem som väcker flera frågor:
- Hur står sig Sverige i den globala konkurrensen?
- Innebär bristerna i dagens utbildningssystem att vi riskerar kunskaps och företagsflytt till följd av underskott på kompetent arbetskraft inom
landets gränser?
- Vad kan vi göra för att säkra vår konkurrenskraft ur ett närings-,arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt perspektiv?
Del 1

- Hur ser alliansen respektive oppositionen på den problembild Teknikdelegationen identifierat och på de förslag som lags fram?
- Vad kan göras på nationell nivå och hur ska vi möta ”konkurrensen om kompetensen” från länder som Kina och Indien?

Medverkande: Tobias Krantz (FP), högskole- och forskningsminister
Mikael Damberg (S), riksdagsledamot, talesman forsknings och utbildningsfrågor
Del 2

- Är problemet enbart utbildningspolitiskt?
- Vad kan vi göra för att bredda perspektiven och öka medvetenheten om att frågorna berör hela samhället – såväl tillväxt som sysselsättning
och hållbar utveckling?
- Hur ser svenskt näringsliv och Sveriges kommuner på problemen? Och hur kan de bidra till lösningar?
- Vad riskerar vi om inget görs?
- Vad vill och kan vi göra och vad önskar vi oss av våra politiker, på nationell och regional nivå

Medverkande: Tobias Krantz (FP), högskole- och forskningsminister
Anders Knape, ordförande Sveriges kommuner och landsting, SKL
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen inom Almega
Jan-Eric Sundgren, direktör AB Volvo
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer
Ola Alterå, statssekreterare Näringsdepartementet
Magnus Johansson (MP), ledamot i partistyrelsen
Efter seminariet bjuds på mingel och tilltugg.

Moderator: Karin Adelsköld

Arrangör: Teknikdelegationen
 

Utbildning som skyddsnät mot utanförskap

Tisdagen 6 juli kl 10.00-11.15, Briggen, Visby hamn
Var fjärde elev lämnar årskurs nio med underkänt i ett eller flera ämnen och nästan var tredje 20-åring saknar gymnasiekompetens.
Detta tillsammans med en allt mer specialiserad arbetsmarknad gör att många unga riskerar att hamna i utanförskap.
Hur hjälper vi dem att möta den nya arbetsmarknadens krav? Hur kan vi skapa en demokratisk skola som klarar av att möta elevers
olika förmåga? Vad behövs göras? Vem behöver göra det? Vad kostar det att misslyckas med skolans mål? Och vad händer vi inte
kan vända trenden?

Panel: Lupita Svensson, fil.dr. i socialt arbete på Malmö Högskola
Bertil Östberg, (FP) Statssekreterare Utbildningsdepartementet
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Ulf Kristersson, (M),socialborgarråd
Eva Pethrus, Microsoft
Peter Lindström, Polisen

Moderator: Cecilia Gamne

Arrangör: Microsoft


Kommunerna och bredbandet - det goda exemplet

Tisdagen den 6 juli kl. 12-00-13.30, Kinbergs Plats 3

Lunchsamtal på tema Kommunal bredbandsutveckling.Lunchen inleds med presentation av en nyligen framtagen rapport,
där goda exempel på kommunala bredbandsstrategier redovisas. Rapporten presenteras av konsultföretaget A-focus.

Några av frågorna som kommer att diskuteras:
• Varför behöver kommuner en bredbandsstrategi och vad består den av?
• Hur kan kommunledningar agera för att stimulera konkurrens på bredband? Exempel från olika kommuner.
• Vad innebär den nya konkurrenslagen för relationen mellan kommunen och privata bredbandsaktörer?

Medverkande: Bland andra Göran Marby, Generaldirektör, PTS
Henrik Hansson (C), politiskt sakkunnig, Näringsdepartementet
Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande SKL samhällsbyggnadsberedning
Mikael Ek, VD för Stadsnätsföreningen
Representanter för storstads- och glesbygdskommuner som omnämns i rapporten.

Värd för lunchen är Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

Även andra företrädare för regeringen, riksdagen samt kommuner är inbjudna. Publiken kommer att inbjudas att göra inlägg i debatten.

Moderator: Mats Olin, Second Opinion.

Arrangör: Telenor Sverige

Seminarium Afternoon IT: Att utbilda i en multikuturell miljö

Tisdag 6 juli kl 14.00-15.00, Bolaget, Stora Torget 6
Den svenska skolan är en skola för alla – oavsett bakgrund, individuella förutsättingar och kunskaper. Men komplexiteten ökar då
det talas flera olika språk i klassrummet. För att nå kunskapsmålen krävs verktyg som underlättar för såväl lärare och elever.
Vi samtalar om den nya verkligheten för den svenska skolan och visar på praktiska möjligheter att nå kunskapsmålen i en multikulturell miljö.

Medverkande: Erik Nilsson, Skolchef Botkyrka Kommun
Eva Pethrus Innovativa Skolprogrammet Microsoft
Leif Sunesson Chef för utbildningsdivisionen hos Microsoft.

Arrangör: Microsoft

Hur kan smartare hälso- och sjukvård öka patientnyttan?

Onsdagen den 7/7 kl. 11.00-12.15, Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen

Seminarium om hur vården bör organiseras för att möta framtidens utmaningar; hur ny teknik kan användas för att skapa vård som möter de krav som 2010-talets medborgare ställer.

Den svenska sjukvården står inför ett stort förändringstryck. Minskade ekonomiska ramar ska klara av att möta en allt äldre befolkning med ett ökat vårdbehov som dessutom ställer högre krav. Därtill dras Sverige, liksom många andra länder runt om i världen, med en rad problem inom sjukvårdssystemen. Men det finns lösningar och idéer som kan lösa bekymren och nationella sjukvårdssystem kan vändas till tillångar snarare än att utgöra belastningar. Det handlar om att bygga upp vården utifrån de förutsättningar som dagens teknik skapar utrymme för. IT, som verksamhetsstöd inom vården, är sedan länge ett av de viktigaste instrumenten i detta arbete.

Medverkande: Leif Lindqvist, VD IBM Svenska AB, Ylva Johansson, Vice ordförande i riksdagens Socialutskott, vårdpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, Carina Beckerman, Ek doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, Ragnar Lindblad, Ordförande ICT-gruppen Swedish Medtech, Ellen Hyttsten, VD Inera, Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande Vårdförbundet.

Moderator: Magnus Höij, Chefredaktör på tidskriften Internetworld

Arrangör: IBM
 

Seminarium Afternoon IT: Hälsodagboken på nätet

Torsdag 8 juli kl 14.00-15.00, Bolaget, Stora Torget 6

Många patienter efterlyser ett ställe där de kan samla all sin hälsodata, vårdkontakter, recept och journale. Att elektroniskt samla
sina detta och sedan dela med sig till sina läkare skulle underlätta bland annat för patienter med kronsiska sjukdomar.
Genom moderna IT-lösningar är detta möjligt.

Medverkande: Anders Olausson, ordförande för The European Patients’ Forum (EPF)
Daniel Akenine Nationell teknikchef, Microsoft

Arrangör: Microsoft


IT-Café

Öppet varje dag söndag-fredag 09.00-17.30, Microsoft IT-café, Hästgatan 4 (ovanför Donners plats)
Datorer och trådlöst för att surfa kostnadsfritt. Testa Windows 7, Microsoft Office 2010, Surfacebordet och nya PC från Dell
samt nyheter inom mobiltelefoni. Samtala med våra kunniga medarbetare om hur IT kan hjälpa dig i din vardag eller ta en
kopp kaffe och vila benen en stund.