IT-kompetensrådet

IT-kompetensrådet är ett diskussions- och beslutsforum, med fokus på främjande insatser som kan tillgodose både näringslivets och den offentliga sektorns långsiktiga behov av IT-kompetens.

Carlssons skola, vinnare av Next Up Stockholm 2015

Rådets uppgift är att identifiera och sprida kunskap om vilken sorts IT-kompetens som kommer att behövas på längre sikt, att arbeta fram förslag på förbättrad kontakt mellan näringsliv och utbildningssektorn, och att vara remissinstans för policyförslag från regeringen eller andra instanser.

I rådet ingår:

  • Företrädare för IT&Telekomföretagens medlemmar, med mandat att fatta beslut som behandlar de långsiktiga behoven av IT-kompetens i Sverige.
  • Företrädare för branscher och intressen utanför IT-branschen som också har behov av IT-kompetens i sina verksamheter.

Planerade aktiviteter under 2016

  • Säkerställa att de nationella strategier för skolans digitalisering, som regeringen tar fram under året, genomförs och implementeras på bästa sätt.

  • Ta fram förslag på hur en process för rekrytering av utrikesfödda bäst bör se ut.

  • Genomföra Next Up 2016 i två regioner (Stockholm och Väst) samt säkra att Next Up-initiativet lever vidare som självständigt driven, men av IT&Telekomföretagen ägd verksamhet.

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i IT-kompetensrådet? Kontakta Fredrik von Essen!

Visa alla

Medlemmar i IT-kompetensrådet

Carl-Johan Hamilton, Ants, ordförande

Jan Hellgren, Axians

Sandra Kiesel Lindberg, Agero Innovation

Jonatan Lidström, Academic Work Sweden

Pernilla Wranéus, Sogeti Sverige

Tina Ahlqvist, Tieto Sweden

Helene Schönbeck, Basefarm

Susanna Salwén, IBM Svenska

Erik Cedergren, Capgemini Sverige

Örjan Johansson, Atea Sverige

Ingemar Kullberg, Atea Sverige

Anders Österlund, Ericsson

Per Grape, One Agency

Joke Palmkvist, Microsoft

Martina Smedman, Evry

Charlotta Skogar, Dfind

Lisa Rehn, CGI

Magnus Janson, HP

Barbro Lien Rönn, Hogia

Beatrice Silow, Sigma IT Consulting

Henning Levén, Visma Enterprise

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet - ditt forum för medlemspåverkan!

IT&Telekomföretagens rådsverksamhet syftar både till att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning är väl förankrat hos medlemmarna, och till att utgöra en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte - både medlemsföretagen emellan, och mellan medlemmar och medarbetare på IT&Telekomföretagen. 

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn, med uppdrag att tillsammans med medlemmarna skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Vi är en medlemsstyrd organisation, vilket innebär att medlemmarna i hög grad bidrar till och har inflytande på vår verksamhet, i alltifrån strategisk verksamhetsplanering och problemformulering, till påverkansaktiviteter och förankring av beslut och ställningstaganden i branschspecifik opinionsbildning.

Hitta alla våra råd här!