Tvärstopp i tjänstesektorn

Almegas tjänsteindikator tyder på omkring nolltillväxt för tjänsteproduktionen inom näringslivet under fjärde kvartalet i år. Med andra ord pekar tjänsteindikatorn på närmast tvärstopp för tjänsteproduktionen under slutet av året. Efterfrågan på datakonsulternas tjänster har utvecklats betydligt sämre än väntat under större delen av 2012. För dem har produktionen efter sommaren svängt snabbt nedåt. Branschen hade en stark tillväxt under första halvåret, på cirka 7 procent, men produktionen började falla i oktober, med cirka 7 procent jämfört med oktober förra året. Därmed har tillväxttakten hittills i år dragits ned till 5 procent.

Företagens optimism har ändå hållits uppe förvånansvärt länge, vilket möjligen kan förklaras av fortsatt relativt hög efterfrågan från offentlig sektor samt trenden mot ökad outsourcing av IT-tjänster i lågkonjunktur. Den utdragna lågkonjunkturen för industrin samt den allmänt svagare konjunkturen inom näringslivet, ser nu trots allt ut att få en negativ effekt på efterfrågan även för datakonsultbranschen.

Att efterfrågan gradvis försämrats under 2012 märks även av att en allt större andel av företagen inom datakonsultbranschen har rapporterat att uppdragsvolymen i nuläget är för liten. I oktober ansåg hela två tredjedelar av företagen att uppdragsvolymen var för liten, en nästan lika stor andel som under krisåret 2009, då datakonsulternas produktion också minskade. En period med ökad andel företag som är missnöjda med uppdragsvolymen brukar få effekt på produktionstillväxten, om än med viss fördröjning.

Datakonsultföretagens optimism om det närmaste halvårets utveckling av efterfrågan har också minskat. Senast i oktober räknade knappt hälften av företagen med ökad efterfrågan sex månader framåt, till skillnad från 65 procent av företagen i juli. Samtidigt är det möjligt att datakonsulterna fortfarande är för optimistiska om efterfrågeutvecklingen.

Läs mer och ta del av hela indikatorn på almega.se.