Svenskt Näringsliv och IT&Telekomföretagen adresserar näringsminister Mikael Damberg angående 700 MHz-bandet

Svenskt Näringsliv uttrycker i ett brev till näringsminister Mikael Damberg sin oro över de negativa konsekvenserna av regeringens beslut att förlänga tv-sändningarna i 700MHz-bandet och därmed stoppa Post- och Telestyrelsen planerade frekvensauktion i samma frekvensband. I enighet med IT&Telekomföretagen, som i ett separat brev till näringsministern efterfrågar ett möte i frågan, anser de att beslutet kommer att bromsa utbyggnaden av mobilt bredband och därmed digitaliseringen i Sveriges landsbygd och glesbygd.

Tillgång till snabbt mobilt bredband för konsumenter och företag är avgörande för digitaliseringens genomslag. Vad hände med regeringens uppsatta mål att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter? Tillgängliggörande av fler frekvenser är absolut nödvändigt för att uppnå det målet, betonar Svenskt Näringsliv i sin skrivelse.

Enligt de beräkningar IT&Telekomföretagen har tillgång till, innebär regeringens beslut att det kommer att ta minst tre år innan vi kan vara tillbaka där vi var i förra veckan, dvs. i startgroparna för en spektrumauktion. Först ska MSB utreda ett framtida blåljusnät i ett år (till den 1 november 2017). Sedan ska ett viktigt och väl avvägt politiskt beslut om hur frekvenserna fördelas fattas, något som rimligen bör ta minst sex månader. Det innebär att vi är framme vid våren/sommaren 2018 då PTS kan, beroende på hur det politiska beslutet ser ut, börja rigga för en ny auktion. Denna process tar enligt myndigheten normalt ett och ett halvt år.

För att ge regeringen underlag att beakta de negativa konsekvenser som beslutet innebär för digitaliseringen av Sverige och det svenska näringslivets konkurrenskraft, samt för att konstruktivt beskriva hur branschen anser att dessa nu i möjligaste mån ska kunna undvikas, ber IT&Telekomföretagen om ett skyndsamt möte med statsrådet. 

Läs hela IT&Telekomföretagens brev, med Svenskt näringslivs brev bilagt, här (PDF)