Nytt index i IT&Telekomföretagens standardavtal

IT-konsultindex upphör med verkan från och med 1 januari 2015. IT&Telekomföretagen kommer istället att framöver i sina avtal hänvisa till det av SCB publicerade Labour Cost Index (LCI) för tjänstemän inom näringsgren J - ”Informations- och kommunikationsverksamhet”. LCI är det index som, enligt IT&Telekomföretagens bedömning, närmast motsvarar IT-konsultindex.

Labour Cost Index (LCI)

LCI är ett europeiskt arbetskostnadsindex som sedan 2005 har levererats enligt en EU-förordning. Den nuvarande LCI-serien har 2008 som basår och redovisas enligt SNI2007. Indexet ska spegla utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme d.v.s. omfatta lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus för respektive EU land. På uppdrag av Medlingsinstitutet publicerar SCB en variant på denna serie där förändringar för tjänstemän redovisas separat (LCI tjm) och med skillnaden att bonus inte ingår.

LCI publiceras liksom IT-konsultindex en gång per kvartal. Uppgifterna i LCI tjm publiceras ca 90 dagar efter referensperiodens slut, jämfört med 30 dagar för IT-konsultindex. Det betyder att exempelvis siffror avseende kvartal 2 släpps först i slutet av september.

IT&Telekomföretagens standardavtal

IT&Telekomföretagen håller för närvarande på med en översyn av sina avtal för att uppdatera dem. I den nya avtalsserien kommer indexeringen ske gentemot LCI.

Avtalstexten om indexering kommer ha följande lydelse:
Om annat inte framgår av Avtalet, får leverantören en gång per år från och.med. nytt kalenderår ändra avtalade timarvoden i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm)preliminärt index, SNI2007-kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).

Rekommendationer för avtal med löptid 2015 och senare

IT&Telekomföretagen lämnar följande rekommendationer:

• I alla framtida avtal bör hänvisas till LCI istället för IT Konsultindex om prisjustering enligt avtalet kan bli aktuell baserat på statistik som redovisas under 2015 och framåt.

• För redan ingångna ramavtal som hänvisar  till IT-konsultindex och där framtida avropsavtal kan aktualisera prisjustering baserat på statistik som redovisas under 2015 och framåt, bör  mallarna för avropsavtalen uppdateras  så att justeringen av priserna görs baserat på ändringar  i LCI (tjm), näringsgren J.

• För avtal som hänvisar till IT-konsultindex och som förlängs årligen, bör leverantören lämpligen villkora den automatiska förlängningen från och med det år när 2015 års statistik ska börja användas för indexering med tydligt angivande av att LCI är tillämpligt index enligt IT&Telekomföretagens framtida avtalstext.

• Vid diskussion eller kommunikation om LCI bör hänvisning göras till SCB:s webbplats där mer utförlig information om LCI finns, öppnas i nytt fönster.