Kassacertifiering

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Kassaregisterkravet gäller även för torg- och marknadshandel.

Du som är skyldig att ha ett kassaregister måste anmäla kassaregistret till Skatteverket. All aktuell information om kraven på kassaregister hittar du på Skatteverkets webbplats, här.

Ett av Skatteverkets krav är att kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat, vilket innebär att tillverkaren/leverantören av kassaregistret intygar att registret uppfyller Skatteverkets krav. Denna ”självdeklaration” grundar sig på leverantörens tolkningar av Skatteverkets föreskrifter, och på leverantörens ärlighet och grundlighet.

I praktiken innebär det att de kassaregister som finns på marknaden inte fungerar likvärdigt, trots att det är syftet med kravet på tillverkardeklaration. Tillverkardeklarationen innebär inte heller någon försäkring för den handlare som köper och använder kassaregistersystemet: det är handlaren (och inte leverantören av kassaregistret) som riskerar att behöva betala en kontrollavgift (vid första påpekandet 10 000 kronor) ifall Skatteverket upptäcker en felaktighet i kassaregistersystemet.

Certifiering för ökad trygghet

I syfte att möta den problematiken, och öka tryggheten för både handlare och kassaleverantörer, har Rådet för betal- och kassasystem infört en tredjepartskontroll, kassacertifiering, som innebär att en oberoende tredje part kontrollerar och går i god för att kassaregistret uppfyller Skatteverkets krav.

Kassacertifieringen innebär att en extern och oberoende part utför en teknisk kontroll av kassaregistret och intygar att det uppfyller Skatteverkets krav, vilket innebär en trygghet både för leverantören och för handlaren som genom att få intygat att systemet är korrekt försäkrar sig mot kontrollavgifter.

De kassaregistersystem som genomgått kassacertifieringen får en märkning, och listas på webben så att handlarna ska veta vilka system som är certifierade.

Certfieringsprocessen

  1. Leverantören beslutar att låta ett kassaregister genomgå kassacertifiering, och kontaktar en tredjepartskontrollant (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut eller Verizon Sweden AB).
  2. Kassaregistret genomgår tredjepartstesterna, enligt testprotokoll
  3. Leverantören tar emot testprotokollet, med kommentaren ”Godkänt” eller ”Med anmärkning”.
  4. Leverantören skickar det godkända testprotokollet till Rådet för betal- och kassasystem, som:
  • fattar beslut om att certifiera kassaregistret
  • dokumenterar och lagrar beslutet
  • uppdaterar listningen av certifierade kassaregister
  • informerar berörda parter (leverantören, Svensk Handel, Visita, Skatteverket med flera).

Kassacertifieringen gäller i tre år

Rådet för betal- och kassasystem upplyser leverantören om kravet på förnyad kontroll sex månader före treårsperiodens utgång.