Enkät till IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd kring behovet av framtida IT-kompetens

I augusti 2010 genomfördes en enkätundersökning bland rådets medlemmar om behovet av olika yrkesroller. Resultatet, som återfinns i en rapport, visar bland annat att det på fem års sikt finns ett ökat kompetensbehov inom de flesta yrkesområden och yrkesroller. En tydlig trend är dock att de affärs- och verksamhetsnära kompetenserna efterfrågas mer än de rent tekniska.