Rapport: Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och Telekomsektorn

IT- och telekomsektorn, inkluderat verksamheter med högt IT-innehåll utanför IT- och telekombranschen, har fortsatt mycket stor kompetensbrist. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020, det visar IT&Telekomföretagens rapport ”Akut och strukturell kompetensbrist i IT- och telekomsektorn”.

  • Den sammanfattande bedömningen är att efterfrågan på kompetens är minst lika stark nu som 2012, då IT&Telekomföretagen senast kartlade kompetensbehovet i sektorn.
  • Efterfrågan på breda grupper som mjukvaru-/systemutvecklare, IT-arkitekter och projektledare är fortsatt mycket stark, men de kompetenser som har den starkast växande efterfrågan finns inom informations-/IT-säkerhet och användbarhet.
  • Kraven på kompetens med eftergymnasial utbildning är generellt mycket höga.

Rapporten är en uppdatering av kartläggningen ”IT- och te­lekomsektorns kompetensbrist” från 2012, som togs fram mot bakgrund av tydliga indikationer på en betydande kompetensbrist i IT- och telekomsektorn. Utmaningarna kring sektorns kompetensbehov kvarstår, och att identifie­ra och få till stånd åtgärder för att bemöta dem har högsta prioritet bland IT&Telekomföretagens medlemsföretag.

Rapport Kompetensbrist i IT&Tsektorn diagram efterfrågan.jpg