Remiss Förslag till ändringar i PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal (PTSFS 2013:3)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen behandlar remissen och återkommer med svar.