Remiss av departmentspromemorian Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd (Ds 2017:64)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.