Hemställan om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

IT&Telekomföretagen inom Almega hemställer om en ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi så att energiskatten på datacenters sänks till nivån motsvarande lägstanivå för tillverkningsindustri ( 0,5 öre per kWh). Sänkningen bör ske så snabbt som möjligt, men dock senast den 1 januari 2016.

IT&Telekomföretagen ser positivt på den pågående utredningen om sektors-neutral och konkurrenskraftig energiskatt på el (Dir 2014:72). IT-sektorn arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen i datorer och andra produkter samt att öka återvinningen av överskottsenergi från datorhallar och vi ser fram emot att diskutera detta med utredningen. Dock ser vi av konkurrensskäl att det är viktigt med en konkurrensneutral beskattning jämfört med våra Nordiska grannländer för att inte tappa nuvarande och kommande investeringar och riskera att IT-företag flyttar från Sverige med förlorade arbetstillfällen som följd.

IT&Telekomföretagen hemställer därför om  att energiskatten på el för datorhallar sänks till minimiskattenivån snarast möjligt, dock senast den 1 jan 2016. IT&telekomföretagen ansluter sig till det förslag till utformning av ny lag enligt hemställan från Svensk Energi 2015-01-12.

IT&Telekomföretagen ser positivt på utredningens fortsatta arbete och vi ser fram emot att få ta del av förslag som är konkurrensneutrala både mellan branscher och i förhållande till omvärlden och som kan nå en bred acceptans i samhället. IT&Telekomföretagen bidrar gärna i detta arbete. 

 

Hemställan skickades till Finansdepartementet den 25 februari 2015. 

Läs hemställan i sin helhet här.