IT&Telekomföretagens prioriteringar av uppdragen i regeringens bredbandsstrategi

IT&Telekomföretagen har fått en förfrågan från statssekreterare Alf Karlsson att inkomma med vår syn på prioriteringar utifrån regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. IT&Telekomföretagen har i flera sammanhang berömt regeringens bredbandsstrategi för att den är tydlig och konkret, omfattar alla i Sverige, är teknikneutral, och innehåller konkreta mätbara mål och ett mobilitetsmål.

IT&Telekomföretagen välkomnar också att regeringen i strategin tydligt betonar det avgörande i att privata investeringar inte förhindras och trängs ut, utan att marknadens aktörer fortsätter sina investeringar och ges incitament och förutsättningar för det. Att utgångspunkten är marknadsdriven utbyggnad och att finansieringen av den digitala infrastrukturen i första hand ska komma från marknadens aktörer är i sig inget nytt, men vikten av att regeringen bidrar till att skapa bättre förutsättningar för marknadens aktörer att investera ökar ytterligare i och med den mer ambitiösa målsättning som nu satts. Vi ser att regeringen i allt högre grad behöver bidra till att undanröja eventuella hinder för våra medlemmars möjligheter att investera.

Av de aktiviteter som regeringen aviserar i bredbandsstrategin ser IT&Telekomföretagen följande två som mest prioriterade att genomföra i första hand:

  1. Uppdrag om styrning av stadsnät och tillhandahållande av bredband (s. 19)
  2.  Uppdrag om snabbare processer för anläggning av bredband (s. 22)
     

Läs hela IT&Telekomföretagens yttrande här (PDF).