IT& Telekomföretagens synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Samrådssvar till PTS: IT&Telekomföretagen tackar för möjligheten att inkomma med synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet och vill med anledning av detta framföra följande.

IT& Telekomföretagen anser att principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet från 2010 fortfarande är mycket bra och ändamålsenliga. Skrivningarna är fortfarande i högsta grad relevanta i de olika roller som kommuner påverkar marknaden; som planerare av bredbandsinfrastruktur, i frågor om åtkomst till mark och villkor för detta, som nätägare och operatör och som fastighetsägare. Vi anser inte att någon av principerna från 2010 är överflödig eller föråldrad. Däremot ser vi att bristen på efterlevnad, att kommunerna inte följer principerna, skapar ineffektivitet och osund konkurrens i flera kommuner.

Att SKL i mars valde att lämna överenskommelsen om de gemensamma principerna ser IT& Telekomföretagen som mycket olyckligt. Det har skapat oro på en väl fungerande marknad och bidragit till att vissa kommuner nu ställt sig tveksamma till att samverka med privata aktörer. Detta agerande har inte bara fördröjt och försvårat för kommuninvånare och företag att få tillgång till en efterlängtad fiberuppkoppling, utan också lett till ett begränsat utbud. För att Sverige ska klara de högt ställda bredbandsmålen måste alla kommunerna dra nytta av investeringsviljan hos privata aktörer, i stället för att begränsa dem. 

De av IT&Telekomföretagens medlemmar som aktivt har valt att ställa sig bakom detta samrådssvar är: Colt Technology Services AB , Com Hem AB, IP-Only AB, Svensk Infrastruktur AB, Telenor Sverige AB och Telia Sverige AB.

Läs hela samrådssvaret här