IT&Telekomföretagens synpunkter på omvärldsanalysen: Digitaliseringens transformerande kraft

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Digitaliseringskommissionens omvärldsanalys: Digitaliseringens transformerande kraft.

IT&Telekomföretagen tycker att Digitaliseringskommissionens gjort en mycket bra genomlysning av omvärldsfaktorer som på olika sätt påverkar samhället och som bör hänsyn till vid utformningen av politiska initiativ kopplade till digitaliseringen.

Men som kommissionen påpekar i sin analys är globaliseringen en utvecklingstrend som gör att alla länder i allt högre utsträckning integreras, vilket gör att Sverige inte (längre) kan förhålla sig till sin egen utveckling utan även till utvecklingen i  grannländer inom EU och utveckling i den övriga omvärlden.

IT&Telekomföretagens önskar utveckla delar av analysen som vi anser särskilt angelägna att politiken adresserar. Läs hela IT&Telekomföretagens synpunkter på omvärldsanalysen här.