Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag om överlåtelse av viss kemikalietillsyn till kommuner

Remissen inkom från Miljödepartementet den 4 december.