Utlåtande: Nödvändigheten av att Högsta domstolen avgör tvistefrågorna rörande privatkopieringsersättning

Utlåtande till Högsta Domstolen, från IT&Telekomföretagen och ElektronikBranschen (en branschorganisation för leverantörer och handlare inom konsumentelektronik, foto och service).

Den rättsliga osäkerhet som idag föreligger rörande avgörande frågor för privatkopieringsersättningen, eller den så kallade kassettbandsskatten, medför stora problem för branschens aktörer. I syfte att undanröja denna osäkerhet bör Högsta domstolen pröva de överklaganden från Sony Mobile Communications AB och TeliaSonera AB som givits in till domstolen i mål nr T 3973-15 respektive T 2760-15. Skälen för detta utvecklas närmare i det följande.

Läs hela brevet här