Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram nya föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning. Föreskrifterna har tagits fram med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG och kommer att ersätta Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2004:7) om krav m.m. på radio- och teleterminalutrustning.