Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Rapporten utreder och lämnar förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra införandet av en central informationshanteringsmodell på den svenska elmarknaden. Rapporten innehåller förslag till lagändringar och införandet av en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.