Skolverkets uppdrag att ta fram nationella strategier för skolans digitalisering – IT&Telekomföretagens förslag till prioriteringar, och erbjudande om samverkan

Skolverket har regeringens uppdrag att föreslå två nationella IT-strategier för skolväsendet (en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skol­former, och en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesär­skolan och skolväsendet för vuxna), med avrapportering den 30 mars respektive den 29 april 2016. Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT har tillvaratas i hela skolväsendet.

Skolans digitalisering är en central fråga för IT- och telekombranschen av flera orsaker, inte minst baserat på branschens behov av framtida arbetskraft med hög digital kompetens. IT&Telekomföretagen har redan bidragit med flera åtgärdsförlag på området, främst genom Beslutsboken från 2013 och PM:et ”Digitalisera skolan fullt ut” från juni 2015.

De tre områden vi menar bör prioriteras i de nationella strategierna är: Ett digitalt rektorlyftLärares kompetens och Digital kompetens och kunskaper inom IT-utveckling. De presenterades av en grupp representanter för våra medlemsföretag tillsammans med representanter för Friskolornas riksförbund, för Skolverkets utredningsgrupp den 2 december 2015. Till varje prioriterat område finns ett antal förslag på aktiviteter genom vilka IT- och telekombranschen kan bidra till strategiernas måluppfyllelse. 

Förlaget har arbetats fram av:

Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Örjan Johansson, Nationell affärsenhetschef Skola, Atea
Joke Palmkvist, Affärsområdesansvarig Skola och högre utbildning, Microsoft
Lars Wiigh, Affärsutvecklingschef offentlig sektor, IBM
Carina Wiman, Affärsutvecklare Education, Tieto
Thomas Godawszky, Verksamhetsutvecklare, Olingo Consulting
Elin Wallberg, Corporate Citizenship Officer, Samsung

Samråd har även skett med Christine Johnson, Utbildningsdirektör IT-/NTI-gymnasierna, i egenskap av representant för Friskolornas riksförbund.

Läs hela förslaget här (PDF).