Remissvar: Ny dataskyddslag SOU 2017:39

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. EU:s nya dataskyddsförordning ska tillämpas från och med den
25 maj 2018. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i Sverige men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser av olika slag vilket remissen avser behandla genom kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

IT&Telekomföretagen har samberett Svenskt Näringslivs remissvar som därmed tillstyrks.