Remiss av Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen SOU 2017:57

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. I april 2016 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Utredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra PNR-direktivet i svensk rätt. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record.

IT&Telekomföretagen ser över remissen och återkommer med svar.