Betänkande Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen och ser därmed över remissen och återkommer med svar.

Regeringen beslutade den 20 december 2016 att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Genom tilläggsdirektiv till kommittén beslutade regeringen den 22 juni 2017 att utvidga uppdraget till att även omfatta hur en ändamålsenlig reglering för radio och tv i allmänhetens tjänst kan utformas på kort och lång sikt.

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i delbetänkandet SOU 2017:79 förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Förslaget syftar till att säkra att public service är långsiktigt stabil, legitim och värnar verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen.

I syfte att ytterligare stärka oberoendet föreslår kommittén också vissa ändringar när det gäller medelstilldelningen till programföretagen, sändningstillståndens giltighetstid och sammansättningen av styrelsen i ägarstiftelsen