Remiss av EU Kommissionens förslag till direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser COM(2013) 721 final

Remissen inkom från Näringsdepartementet

IT&Telekomföretagen avstår från eget yttrande, men instämmer i det yttrande som Användningsforum avgivit.

Läs Användningsforums remissvar här.