Yttrande gällande "Gör Sverige i framtiden - digital kompetens (SOU 2015:28)"

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerat förslag om statlig medfinansiering av digitala servicecenter i kommunal regi.

IT&Telekomföretagen delar helt Digitaliseringskommissionens uppfattning att det är synnerligen viktigt att underlätta användningen av digitala samhällstjänster. Vi delar även uppfattningen att det till stor del är en uppgift för det offentliga, och stöder därför förslaget i sin grund.

Vi har emellertid allvarliga farhågor att förslaget inte till fullo insett utmaningens vidd.

IT&Telekomföretagens övergripande synpunker:

  • Redan idag är ex. telefonköerna långa till respektive myndighet, vilket visar på ett stort behov av stöd och hjälp från medborgarnas sida. Det finns, som vi ser det, en överhängande risk att dessa köer helt enkelt ”flyttas över” till de digitala servicecentren istället. 
  • Ett effektivt stöd bör innebära ett närmare samarbete mellan statliga myndigheter och de 103 statliga servicekontoren i landet å ena sidan, kommunala kanaler såsom bibliotek och medborgarkontor å den andra. Det innebär i sig ett förändringsarbete som inte ska underskattas; 
  • Även om antalet äldre med stödbehov kan förväntas minska relativt sett, så ökar det totala antalet äldre; 
  • Gruppen nyinflyttade är stor och växande, och många av dessa saknar helt erfarenhet från en digital värld. Läs- och skrivsvårigheter är långt ifrån ovanliga, och kunskaper i svenska språket är av naturliga skäl ofta bristfälliga; 
  • Antalet digitala samhällstjänster ökar, vilket bidrar till en ökad efterfrågan; 
  • Enligt uppgift har antalet anställda vid landets folkbibliotek minskat med 25 % under de senaste åren; 
  • Lokaler i bibliotek är inte alltid ändamålsenliga. 

Läs hela IT&Telekomföretagens yttrande här.