Samverkan och initiativ

IT&Telekomföretagen initierar, driver, och deltar på olika sätt i, ett antal samarbeten och initiativ inom områden som har stor relevans för medlemsföretagen. Det kan exempelvis handla om att främja och verka för kompetensförsörjning, jämställdhet och hållbarhet, eller ökat konsumentförtroende för branschen.

Womentor

womentorbanner.jpgWomentor är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att stödja företag i IT- och telekombranschen som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

Deltagandet i Womentor kräver engagemang från företagsledningen. 2015 deltar 25 företag i det årslånga programmet. Besök gärna Womentors webbplats!

 

#WelcomeTalent

Linkedin

IT&Telekomföretagen är samarbetspartners till LinkedIns initiativ #WelcomeTalent som syftar till att matcha asylsökande i behov av jobb med företag i behov av kompetens. Sajten fungerar åt båda hållen - nyanlända ska kunna hitta praktikplatser och företag ska kunna hitta sin kompetens. Besök gärna welcometalents webbplats.

DigitalEurope

digitaleurope.jpg

IT&Telekomföretagen är medlemmar i DigitalEurope, som representerar den digitala industrin i Europa. Medlemmarna i Digital Europe utgörs både av några av världens största IT-, telekom- och hemelektronikföretag och av nationella sammanslutningar; i dagsläget 58 företagsmedlemmar och 36 nationella branschorganisationer från hela Europa.

DigitalEurope arbetar för att förbättra villkoren för den europeiska informations-, kommunikationsteknik- och hemelektroniksektorn, samt för att främja sektorns bidrag till ekonomisk tillväxt och sociala framsteg inom den Europeiska unionen. Besök digitaleurope.org!

Arena Välfärdsteknologi

Arena Välfärdsteknologi etablerades av IT&Telekomföretagen 2013 i syfte att utgöra en arena för dialog och diskussion mellan IT-branschen och andra aktörer inom välfärden, såsom beslutsfattare och strateger inom IKT-tjänster för vård och omsorg. Under 2016 koncentreras verksamheten inom Arena Välfärdsteknologi till en kunskapsresa i fyra delar för speciellt inbjudna nyckelpersoner i beslutsfattande roller, på både politisk och tjänstemannanivå. 

Läs mer om Arena Välfärdsteknologi

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörer bidrar de till målbilden att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad.

Telekområdgivaran ägs av IT&Telekomföretagen och finansieras av de operatörer inom tv, telefoni och bredband som har valt att vara med. För att garantera opartiskhet är Konsumentverket och Post- och telestyrelsen representerade, och har utslagsröst, i Telekområdgivarnas styrelse.

Besök Telekområdgivarnas webbplats!

Digital Utmaning

dubanner.jpg

Mot bakgrund av att digitaliseringen alltför ofta beskrivs som ett hot mot det bestående snarare än som något som möjliggör det nya, har IT&Telekomföretagen startat en tankesmedja kallad Digital Utmaning vars uppdrag är att lyfta upp frågor, problem och utmaningar som digitaliseringen för med sig. Läs mer på digitalutmaning.se

Next Up

nybanner.jpgNext Up är en tävling för åttondeklassare som ger eleverna möjlighet att möta den sanna bilden av hur det är att jobba med IT, och upptäcka att just de kan vara framtidens digitala talanger!

Next Up är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, som syftar till att långsiktigt inspirera unga människor, tjejer i minst lika hög grad som killar, till studie- och yrkesval som leder till en framtid inom IT-sektorn. Besök Next Ups webbplats!

 

 

Surfa Lugnt

surfalugnt_logo_120mm

Surfa Lugnt är ett nationellt initiativ för att höja skolans och vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor.

IT&Telekomföretagen har varit medlemmar i Surfa Lugnt sedan starten 2005, och är representerade i Surfa Lugnts styrelse. Besök Surfa Lugnts webbplats!

Blockering av barnpornografi på Internet

Sedan 2005 pågår ett samarbete mellan antal Internetleverantörer och Rikskriminalpolisen i syfte att hindra tillgång till och spridning av material på Internet som skildrar övergrepp mot barn.

Samarbetet går praktiskt till så att polisen tillhandahåller en lista med webbadresser till sajter där materialet förekommer. Om Internetleverantörernas kunder surfar till - eller hamnar på - någon av dessa sajter blockeras åtkomsten, samtidigt som en stoppskylt visas upp. Skylten meddelar att sidan innehåller barnpornografiskt material och att spridning av dylikt material är straffbart. På detta sätt skyddas de kunder som annars ofrivilligt kunde ha hamnat på dessa sidor. Blockeringen stävjar också rekryteringen av nya konsumenter av barnpornografi och därmed nya övergrepp på barn.

Det ska understrykas att det endast är webbadresser enligt polisens bedömning som blir föremål för blockering. Leverantörernas arbete mot övergreppsmaterial på Internet förutsätter att det är polisen och inte leverantörerna som identifierar vad som är olagligt.