Statistik kvinnor och män

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är flera: dels att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar, och att karriär- och utvecklingsmöjligheterna i stora delar av sektorn fortfarande inte är utformade på så sätt att de främjar kvinnor i lika hög grad som män.

IT- och telekombranschen bidrar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen, och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.