CSR - ansvarsfullt företagande

CSR (Corporate Social Responsibility) är ett begrepp för hur företag tar ansvar för sin påverkan på samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Idag används allt oftare begreppet hållbarhet, istället för CSR, delvis på grund av oklarheter kring om man med CSR avser hela spektrumet av ett företags ansvarsområde eller enbart på samhällsområdet vilket exkluderar miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. Historiskt har CSR setts som ett sätt att både ta ansvar för och minimera risken för att oegentligheter ska förekomma, men idag ses CSR och hållbarhetsarbete i allt högre grad som nödvändigt och starkt bidragande till ökad lönsamhet och konkurrenskraft. IT&Telekomföretagen arbetar tillsammans med medlemsföretagen aktivt med frågor kring företags ansvarstagande utifrån ett hållbarhetsperspektiv, bland annat genom vårt Hållbarhetsråd, och har egna fastställda Affärsetiska grundprinciper.


Aktuellt

En bra vecka för kompetensinvandring är en bra vecka för Sverige

Händelser under två på varandra följande tisdagar nu i december signalerar en vändning i frågan om de mycket skadliga kompetensutvisningarna. Med Migrationsöverdomstolens domar i Danyar- och webbprogrammerarfallen, följda av Ahnborgs-utredningens förslag, kan nu alla eftertraktade arbetskraftsinvandrare som vet med sig att deras arbetsgivare gett dem rimliga villkor känna sig betydligt säkrare på att få stanna i Sverige. Allt detta är resultatet av en kraftsamling av ett antal aktörer, däribland IT&Telekomföretagen.

Anders Englund,VD Attentec och Amirhossein Fouladi

Utvisningshot och osäkerhet gör att Sverige tappar medarbetare till andra länder

Utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. År 2009 avslogs endast 0,8 procent av alla ansökningar om förlängning, år 2016 hade siffran stigit till 10 procent och under första halvåret 2017 ökat till hela 18 procent. Samtidigt har väntetiderna förlängts och för närvarande har Migrationsverket 8 600 förlängningsansökningar på hög. Tusentals arbetskraftsinvandrare som behövs i de svenska företagen och för svensk tillväxt kan komma att utvisas från Sverige de kommande åren.

Tre Europeiska branschorganisationer sågar kemikalieskattelagen

I fredags 31/3 skickade branschorganisationerna DIGITALEUROPE, IPC och ITI ett gemensamt brev till de svenska finans- och miljöministrarna med begäran om att skjuta upp datumet för första inbetalning av den nya kemikalieskatten. Det som organisationerna särskilt pekar på är den bilaga till skatten, där 140 kemiska ämnen listats som ska utgöra underlag hur man beräknar om man har rätt till 50% eller 90% skatteavdrag.