Digitala agendan

Begreppet Digital Agenda syftar till en sammanställning av rekommenderade, pågående och planerade aktiviteter för att öka användningen av IT i samhället, med speciell inriktning på nytta för människan. Begreppet används både av EU, av regeringen, på regional nivå och av vissa organisationer som IT&Telekomföretagen.


Aktuellt

Lyssna på Digitaliseringskommissionen, Peter Eriksson!

– Regeringens digitaliseringspolitik ska göra tydligt avtryck och skillnad i människors liv. Flera utredningar har kommit fram till att digitaliseringspolitikens organisation är splittrad och otillräcklig. En digitaliseringsmyndighet behövs för att garantera att politiska prioriteringar får genomslag så att arbetet för ett digitaliserat samhälle kan bli mer strategiskt och effektivt. Att utveckla digitaliseringsarbetet är avgörande när vi moderniserar det svenska samhället, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson.