Digitala tjänster

Digitala tjänster är en benämning på tjänster som levereras över någon form av digital plattform, typiskt sett internet. Digitala tjänsteföretag har en konkurrensfördel i att de nyttjar vår tids två starkaste strukturförändringskrafter – digitalisering och tjänstefiering. De är humankapitalintensiva och bidrar till tillväxt och nya jobb. Samtidigt är många marknadsvillkor, exempelvis regleringar, skatte- och stödsystem, inte anpassade för dem. Att synliggöra digitala tjänstföretag och deras behov och villkor är därför en viktig fråga för IT&Telekomföretagen.


Aktuellt

Digital utmaning - en utmärkt grundplåt för politiska partiers digitaliseringspolitik.

Ett antal utvalda riksdagsledamöter fick rapporten Digitaliseringen är på riktigt! i julklapp av IT&Telekomföretagen. Rapporten är en antologi som presenterar slutsatserna från tankesmedjan Digital utmanings samtliga rådslag och är ett utmärkt underlag för de politiska partierna att formulera sin egen digitaliseringspolitik utifrån. Med julklappsutdelningen började IT&Telekomföretagens valårsarbete med att sätta digitaliseringen högre upp på den politiska agendan.

Digitalisering av offentlig sektor: vanten är på väg att bli en tumme

Snart har det gått 18 månader sedan Regeringen och SKL presenterade en gemensam vision för e-hälsoarbetet, som säger att ”Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet” år 2025. Vackra ord och en mycket god intention, men vad har egentligen gjorts för att förverkliga den så här långt?