Hållbarhet

Inom begreppet hållbarhet ryms såväl frågor om miljö- och klimatpåverkan, som om socialt och ekonomiskt ansvarstagande - alla av stor vikt för IT- och telekombranschens kunder och samarbetspartners inom såväl privat som offentligt sektor. Marknadens och lagstiftarens kravställan ökar alltjämt både nationellt och internationellt. Det handlar exempelvis om hur produkter och tjänster i sig belastar miljön och hur detta kan begränsas, men också också allt mer om hur IT- och telekomlösningar kan bidra till att minska miljöbelastningen inom samhällets alla sektorer. Detta genom att effektivisera, optimera eller helt ersätta dagens processer och beteendemönster till gagn för både miljö och ekonomi. IT- och telekombranschen arbetar aktivt med att leva upp till samhällets och de egna företagens krav på alla tre delar av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk.


Aktuellt

Goda intentioner i regeringens nya digitaliseringsstrategi

Så kom den äntligen, Peter Erikssons och regeringens digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige”. Och vi konstaterar att det är mycket positivt att regeringen slår fast det i vår mening enda tänkbara; en fortsatt ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Allting annat hade varit att abdikera från framtiden. Också att detta mål brutits ned i fem mer uppföljningsbara delområden är bra, delmålen ringar på ett övergripande plan väl in de områden som är helt centrala för att framgångsrikt öka takten i digitaliseringen av Sverige.