Hållbarhet

Inom begreppet hållbarhet ryms såväl frågor om miljö- och klimatpåverkan, som om socialt och ekonomiskt ansvarstagande - alla av stor vikt för IT- och telekombranschens kunder och samarbetspartners inom såväl privat som offentligt sektor. Marknadens och lagstiftarens kravställan ökar alltjämt både nationellt och internationellt. Det handlar exempelvis om hur produkter och tjänster i sig belastar miljön och hur detta kan begränsas, men också också allt mer om hur IT- och telekomlösningar kan bidra till att minska miljöbelastningen inom samhällets alla sektorer. Detta genom att effektivisera, optimera eller helt ersätta dagens processer och beteendemönster till gagn för både miljö och ekonomi. IT- och telekombranschen arbetar aktivt med att leva upp till samhällets och de egna företagens krav på alla tre delar av hållbar utveckling: ekologisk, social och ekonomisk.


Dylan & digitaliseringen

(Det är) tydligt för mig att det finns uppenbara likheter mellan den bild Dylan målade upp redan 1963 och den transformation Sverige och världen står inför. Transformationen i sig är oundviklig och det innebär att vi som samhälle nu måste förhålla oss till vart den ska leda. Vi har att välja på att aktivt ta ställning till hur tekniken ska användas för att bygga en morgondag som vi vill ha den, eller sitta stilla och se när det händer…och sjunka som stenar.

Debatt: Sverige bör göra mer för att locka investeringar

Vi står inför en ny industrialiseringsvåg – om vi tar tillvara på Sveriges unika möjligheter för snabbt växande elintensiva industrier. Men Sverige behöver kraftsamla för att attrahera dessa internationella industrietableringar. Vi uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att attrahera internationella industrietableringar till Sverige, skriver vi tillsammans med en rad debattörer gemensamt på SvD Debatt.

Anders Englund,VD Attentec och Amirhossein Fouladi

Utvisningshot och osäkerhet gör att Sverige tappar medarbetare till andra länder

Utvisningsbesluten av arbetskraftsinvandrare har ökat dramatiskt de senare åren. År 2009 avslogs endast 0,8 procent av alla ansökningar om förlängning, år 2016 hade siffran stigit till 10 procent och under första halvåret 2017 ökat till hela 18 procent. Samtidigt har väntetiderna förlängts och för närvarande har Migrationsverket 8 600 förlängningsansökningar på hög. Tusentals arbetskraftsinvandrare som behövs i de svenska företagen och för svensk tillväxt kan komma att utvisas från Sverige de kommande åren.

Goda intentioner i regeringens nya digitaliseringsstrategi

Så kom den äntligen, Peter Erikssons och regeringens digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige”. Och vi konstaterar att det är mycket positivt att regeringen slår fast det i vår mening enda tänkbara; en fortsatt ambition att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Allting annat hade varit att abdikera från framtiden. Också att detta mål brutits ned i fem mer uppföljningsbara delområden är bra, delmålen ringar på ett övergripande plan väl in de områden som är helt centrala för att framgångsrikt öka takten i digitaliseringen av Sverige.

Tre Europeiska branschorganisationer sågar kemikalieskattelagen

I fredags 31/3 skickade branschorganisationerna DIGITALEUROPE, IPC och ITI ett gemensamt brev till de svenska finans- och miljöministrarna med begäran om att skjuta upp datumet för första inbetalning av den nya kemikalieskatten. Det som organisationerna särskilt pekar på är den bilaga till skatten, där 140 kemiska ämnen listats som ska utgöra underlag hur man beräknar om man har rätt till 50% eller 90% skatteavdrag.

Visa fler…