Jämställdhet

Utmaningarna när det gäller den låga andelen kvinnor i IT- och telekomsektorn är flera: dels att alltför få tjejer söker sig till IT-relaterade utbildningar, och att karriär- och utvecklingsmöjligheterna i stora delar av sektorn fortfarande inte är utformade så att de främjar kvinnor i lika hög grad som män. IT- och telekombranschen bidrar med många egna insatser för att åtgärda snedfördelningen och verka för ökad jämställdhet och mångfald både på företags- och branschnivå, och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer. Womentor och Next Up är två initiativ från IT&Telekomföretagen som syftar till att långsiktigt åtgärda snedfördelningen i branschen. Ytterst handlar det om att öka både branschens och företagens egen förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.