Kompetens

IT- och telekomsektorn, inklusive verksamheter med högt IT-innehåll utanför IT- och telekombranschen, har mycket stor kompetensbrist. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020. Vi behöver därför - bland annat - säkerställa ett utbildningssystem som på bästa sätt tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Allt för att trygga tillgången på välutbildade, blivande medarbetare i branschen. Men också för att generellt höja den digitala kompetensen hos alla invånare - något som är en förutsättning för delaktighet och kunskapsutveckling.


Till de migrationspolitiskt ansvariga: Skärpta invandringsregler hårt slag mot svenska företag

Vi begär svar. Flera arbetskraftsinvandrare har det senaste året utvisats på grund av bagatellartade misstag. Dessutom har skärpningen av utlänningslagen medfört en förskjutning bort från lagens arbetskraftsfrämjande syfte. Detta hindrar en nödvändig kompetensinvandring, skriver företrädare för företag och organisationer på initiativ av IT&Telekomföretagen på DN Debatt, och i ett öppet brev till de migrationspolitiskt ansvariga.

Skolverkets uppdrag att ta fram nationella strategier för skolans digitalisering – IT&Telekomföretagens förslag till prioriteringar, och erbjudande om samverkan

Skolverket har regeringens uppdrag att föreslå två nationella IT-strategier för skolväsendet (en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skol­former, och en som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesär­skolan och skolväsendet för vuxna), med avrapportering den 30 mars respektive den 29 april 2016. Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som IT har tillvaratas i hela skolväsendet.

Visa fler…