Personlig integritet

Personlig integritet i IT-sammanhang syftar oftast på skyddet av personlig information och friheten att sprida och ta emot tankar och uppgifter utan inblandning av utomstående, såsom offentliga myndigheter. Skydd för kränkningar av den personliga integriteten regleras i svensk lag genom Personuppgiftslagen (PUL). Individens rätt till fri och oinskränkt kommunikation är en viktig förutsättning för att skapa tillit till digital kommunikation.