Robust fiber

Den digitala infrastruktur som byggs idag kommer samhället att vara beroende av under en lång tid framöver. Därför måste den vara robust, driftsäker och anläggas kostnadseffektivt. Ett fibernät som anläggs på ett genomtänkt sätt utifrån minimikraven (eller högre krav) blir mer hållbart över tid, står bättre pall för vädrets makter, och kräver mindre underhåll eller reparation. Ett robust nät är också mer attraktivt på marknaden, både för den som ska hyra in sig i kapaciteten och den som eventuellt vill köpa hela nätet. Robusthet är ett brett begrepp men en enkel förklaring är, enligt PTS, att det beskriver ”förmågan att motstå störningar och avbrott samt förmågan att minimera konsekvenserna om de ändå inträffar”.