Inkomna remisser

IT&Telekomföretagen tar emot ett stort antal remisser som vi går igenom och gör en bedömning av om vi ska besvara eller inte. Orsaken till att vi ibland inte inkommer med remissyttrande kan vara att vi bedömer att vi inte har rätt kompetens att besvara remissen, eller att remissen inte ligger inom vårt intresseområde.


En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårde

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen. I promemorian redogörs för de konsekvenser som dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Näringsdepartementets verksamhetsområde och de författningsändringar som bedöms nödvändiga med anledning av dataskyddsförordningen och personuppgiftslagens (1998:204) och personuppgiftsförordningens (1998:1191) upphävande.

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Rapporten utreder och lämnar förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra införandet av en central informationshanteringsmodell på den svenska elmarknaden. Rapporten innehåller förslag till lagändringar och införandet av en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.

Remiss av Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen SOU 2017:57

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. I april 2016 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Utredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra PNR-direktivet i svensk rätt. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record.

Remiss "Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen" Ds 2017:19

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen.I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar på de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena i anledning av dataskyddsförordningen. Det rör sig om bestämmelser om bl.a. personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättelse, begränsning av behandling, invändningar mot behandling och skadestånd.

Remiss av EU-rättsakt COM(2017)257: Förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att ge synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till förordning om ett marknadsinformationsverktyg som syftar till att hjälpa kommissionen att begära in nödvändig information direkt ifrån företag i fall där den inre marknaden fungerar bristfälligt, antingen på grund av enskilda överträdelser från företag eller på grund av så kallade market failures.

Remissvar: IT&Telekomföretagens synpunkter på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:01

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkande SOU 2017:01 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” och fokuserar i detta remissvar på den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag inom kapitel 3 ”Digital kommunikation och transportinfrastruktur”.

Visa fler…