Rapporter

Rapporter och skrifter publicerade av IT&Telekomföretagen.


Starkt rekryteringsbehov i IT-branschen

IT&Telekomföretagen har, genom ett stort antal intervjuer och andra kontakter med personer inom och utanför branschen, gjort en kartläggning av vilka de olika yrkesrollskategorierna är samt hur stor efterfrågan på dem är. En bild som tydligt framkommer är att det inte bara är de traditionella systemutvecklarrollerna som efterfrågas, utan i ännu högre grad roller som ligger närmare affärerna och användarna exempelvis projektledare, IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare och testare.

Sverige behöver en digital agenda!

IT&Telekomföretagen har tagit fram en rapport i syfte att beskriva viktiga möjligheter för Sverige inom elva olika områden, som satsningar på en ökad IT -användning kan ge, samt förslag till konkreta politiska åtgärder i närtid. Åtgärderna är inte de enda som kan och bör vidtas, men exempel som dels kan vara inspiration till andra åtgärder, dels utgör några av de viktiga initiativ som regeringen bör ta. Rapporten ska sålunda ses som en inspiration för regeringens arbete med en svensk digital agenda. Den har en utgångspunkt i användning och tillämpning av IT, snarare än IT-branschens egna behov.

Enkät till IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd kring behovet av framtida IT-kompetens

I augusti 2010 genomfördes en enkätundersökning bland rådets medlemmar om behovet av olika yrkesroller. Resultatet, som återfinns i en rapport, visar bland annat att det på fem års sikt finns ett ökat kompetensbehov inom de flesta yrkesområden och yrkesroller. En tydlig trend är dock att de affärs- och verksamhetsnära kompetenserna efterfrågas mer än de rent tekniska.

Visa fler…