Rapporter och fakta


Remissvar: IT&Telekomföretagens synpunkter på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:01

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkande SOU 2017:01 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” och fokuserar i detta remissvar på den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag inom kapitel 3 ”Digital kommunikation och transportinfrastruktur”.

IT&Telekomföretagens prioriteringar av uppdragen i regeringens bredbandsstrategi

IT&Telekomföretagen har fått en förfrågan från statssekreterare Alf Karlsson att inkomma med vår syn på prioriteringar utifrån regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. IT&Telekomföretagen har i flera sammanhang berömt regeringens bredbandsstrategi för att den är tydlig och konkret, omfattar alla i Sverige, är teknikneutral, och innehåller konkreta mätbara mål och ett mobilitetsmål.

IT&Telekomföretagen om blockeringsdomen - frågor och svar

Nyligen slog den nyinrättade Patent- och marknadsöverdomstolen fast att en internetleverantör, Bredbandsbolaget, genom tekniska blockeringsåtgärder ska hindra sina kunders tillgång till sajter (The Pirate Bay och Swefilmer) som bryter mot upphovsrätten på internet. Blockeringsdomen får verkningar för alla internetleverantörer. IT&Telekomföretagen som branschorganisation är kritisk till domen som radikalt ändrar rättsläget för svenska internetoperatörer och lämnar många frågor obesvarade.

Remissvar: SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden

IT&Telekomföretagen, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för företag inom IT- och Telekombranschen, vill härmed avlämna följande remissvar avseende SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden i vilket vi avstyrker utredningens förslag om vinstbegränsning, eftersom det indirekt kommer att påverka våra medlemsföretags verksamhet samt är en principiellt viktig fråga för alla leverantörer till offentlig sektor.

Visa fler…