Rapporter och fakta


En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårde

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen. I promemorian redogörs för de konsekvenser som dataskyddsförordningen medför i fråga om personuppgiftsbehandling inom Näringsdepartementets verksamhetsområde och de författningsändringar som bedöms nödvändiga med anledning av dataskyddsförordningen och personuppgiftslagens (1998:204) och personuppgiftsförordningens (1998:1191) upphävande.

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05 Ny modell för elmarknaden

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. Rapporten utreder och lämnar förslag på de författningsändringar som krävs för att möjliggöra införandet av en central informationshanteringsmodell på den svenska elmarknaden. Rapporten innehåller förslag till lagändringar och införandet av en ny marknadsmodell där en elmarknadshubb utgör navet i informationsutbytet mellan elmarknadens parter.

Remiss av Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen SOU 2017:57

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen. I april 2016 antog Europaparlamentet och rådet ett direktiv om användning av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Utredningens övergripande uppdrag är att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra PNR-direktivet i svensk rätt. PNR är en förkortning av den engelska benämningen Passenger Name Record.

Remiss "Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transportsrättsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen" Ds 2017:19

IT&Telekomföretagen har erbjudits möjlighet att besvara remissen.I april 2016 antogs EU:s allmänna dataskyddsförordning. I denna promemoria övervägs och föreslås författningsändringar på de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga områdena i anledning av dataskyddsförordningen. Det rör sig om bestämmelser om bl.a. personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättelse, begränsning av behandling, invändningar mot behandling och skadestånd.

Visa fler…