Remissvar och yttranden

Här publiceras alla våra remissyttranden och andra officiella yttranden och skrivelser. Inkomna remisser som vi ännu inte har besvarat, eller har valt att inte besvara, hittar du under rubriken "Inkomna remisser".


Remissvar: IT&Telekomföretagens synpunkter på den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande, SOU 2017:01

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkande SOU 2017:01 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” och fokuserar i detta remissvar på den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag inom kapitel 3 ”Digital kommunikation och transportinfrastruktur”.

IT&Telekomföretagens prioriteringar av uppdragen i regeringens bredbandsstrategi

IT&Telekomföretagen har fått en förfrågan från statssekreterare Alf Karlsson att inkomma med vår syn på prioriteringar utifrån regeringens bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. IT&Telekomföretagen har i flera sammanhang berömt regeringens bredbandsstrategi för att den är tydlig och konkret, omfattar alla i Sverige, är teknikneutral, och innehåller konkreta mätbara mål och ett mobilitetsmål.

Remissvar: SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden

IT&Telekomföretagen, Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för företag inom IT- och Telekombranschen, vill härmed avlämna följande remissvar avseende SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden i vilket vi avstyrker utredningens förslag om vinstbegränsning, eftersom det indirekt kommer att påverka våra medlemsföretags verksamhet samt är en principiellt viktig fråga för alla leverantörer till offentlig sektor.

Brev till Näringsminister Mikael Damberg angående regeringsbeslutet som stoppade auktionen i 700MHz-bandet

Regeringens beslut i förra veckan att förlänga tv-sändningarna i 700MHz-bandet och därmed stoppa Post- och Telestyrelsens planerade frekvensauktion, kommer att få negativa konsekvenser för digitaliseringen av Sverige. Detta har uppmärksammats av många, bland andra av Svenskt Näringsliv som i enighet med IT&Telekomföretagen anser att beslutet kommer att bromsa utbyggnaden av mobilt bredband och därmed digitaliseringen i Sveriges landsbygd och glesbygd.

Till de migrationspolitiskt ansvariga: Skärpta invandringsregler hårt slag mot svenska företag

Vi begär svar. Flera arbetskraftsinvandrare har det senaste året utvisats på grund av bagatellartade misstag. Dessutom har skärpningen av utlänningslagen medfört en förskjutning bort från lagens arbetskraftsfrämjande syfte. Detta hindrar en nödvändig kompetensinvandring, skriver företrädare för företag och organisationer på initiativ av IT&Telekomföretagen på DN Debatt, och i ett öppet brev till de migrationspolitiskt ansvariga.

Visa fler…