Årsmötesseminarium i Svenska föreningen för IT och juridik - ADBJ

Tisdagen den 24 mars 2015 kl. 17.30 håller ADBJ sitt årsmöte med efterföljande seminarium.
Tema för årsmötesseminariet är: Big Data och det nya medielandskapet – en omvärldsanalys.

 

Årsmötesseminarium: Big Data och det nya medielandskapet – en omvärldsanalys 

Informationsflödena växer snabbt i nya medier och det behövs nya sätt att förhålla sig till de konversationer som förs. Vilka sorters verktyg kan användas för att analysera stora mängder data och vad får det för konsekvenser? Jussi Karlgren visar exempel från myndigheter och affärsdrivande företag som använder omvärldsanalys i digitala medier, baserad på de enorma datamängder som produceras varje dag.

Jussi Karlgren är forskare, grundare till företaget Gavagai och adjungerad professor i språkteknologi, KTH. 

Dagordning för årsmötet 

1. Mötet öppnas

2. Frågan om mötet stadgeenligt utlysts

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två personer för att justera protokollet

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar

7. Revisionsberättelsen

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

9. Arbetsplan för verksamhetsåret 2015

10. Forskningsstödjande insatser

11. Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2015

12. Val av styrelse

13. Val av två revisorer

14. Val av tre personer till valberedning (valnämnd)

15. Eventuella arvoden

16. Förslag till stadgeändringar: andra omröstningen om förslag till ändring i föreningens namn m.m.

17. Övriga ärenden

18. Årsmötesseminarium

19. Årsmötet avslutas 2 

Anmälan: Senast den 19 mars till kansliet: kansliet@adbj.se

Årsmöteshandlingar och annan information finns på ADBJ's webbplats.