Siju: Kallelse till årsmöte 2016 och årsmötesseminarium

Svenska föreningen för IT och juridik välkomnar medlemmar till årsmöte och årsmötesseminarium.

Årsmötesseminarium: Nytt straffansvar för sociala medier

En utredning har nyligen lagt förslag till förstärkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Integritet och straffskydd, SOU 2016:7). Ett huvudfokus för utredningen har varit att anpassa lagstiftningen till dagens sätt att kommunicera genom internet som sociala medier. Utredningen föreslår bland annat:

  • ett nytt brott till skydd mot spridning av integritetskränkande uppgifter
  • att bestämmelserna om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning moderniseras och delvis utvidgas
  • att ansvaret för tillhandahållare av vissa sociala medier (elektroniska anslagstavlor) utvidgas till vissa integritetskränkande brott.

Utredningssekreteraren, rådmannen Lars Wallinder, berättar om förslagen.

Dagordning för årsmötet

1.         Mötet öppnas

2.         Frågan om mötet stadgeenligt utlysts

3.         Val av mötesordförande

4.         Val av mötessekreterare

5.         Val av två personer för att justera protokollet

6.         Styrelsens verksamhetsberättelse samt föreningens årsredovisningar

7.         Revisionsberättelsen

8.         Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

9.         Arbetsplan för verksamhetsåret 2016

10.       Forskningsstödjande insatser

11.       Medlemsavgifter och budget för verksamhetsåret 2016

12.       Val av styrelse

13.       Val av två revisorer

14.       Val av tre personer till valberedning

15.       Eventuella arvoden

16.       Förslag om att kalla hedersledamot

17.       Övriga ärenden

18.       Årsmötesseminarium

19.       Årsmötet avslutas

Ta del av inbjudan och årsmöteshandlingar på Siju's webbplats