Visa alla

§ 1 Föreningens uppgifter

IT & Telekomföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund med en särskild arbetsgivarsektion inom Almegagruppen med anslutning till Föreningen Svenskt
Näringsliv.

IT&Telekomföretagen har i enlighet med dessa stadgar och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar till uppgift att självt eller genom servicebolag samt samverkansavtal med närstående organisationer tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen såsom arbetsgivare och kommersiella företag i branschen. Det åligger IT&Telekomföretagen särskilt att:

 • tillvarata medlemmarnas intressen i branschfrågor,verka för en sund utveckling av branschen samt branschens varor och tjänster
 • skapa konkurrensneutrala villkor och förutsättningar för branschens företag
 • företräda medlemmarnas branschintresse gentemot myndigheter, organisationer och massmedia
 • fungera som remissinstans i frågor av betydelse för branschen
 • verka för att utveckla de förutsättningar som påverkar företagens villkor
 • verka för ett gott förhållande mellan medlemmarna i arbetsgivarsektionen och deras arbetstagare
 • där så befinns önskvärt, upprätta kollektivavtal för medlemmarna i arbetsgivarsektionen
 • biträda medlemmarna i arbetsgivarsektionen vid arbetstvister och i övrigt i arbetsgivarfrågor,
 • bereda medlemmarna i arbetsgivarsektionen ersättning från Föreningen Svenskt Näringsliv för skada genom arbetskonflikt.

IT&Telekomföretagen skall i fullgörandet av sin uppgift kunna samverka enligt särskilt avtal med närstående organisationer i en förbundsgrupp benämnd ALMEGA och i ett servicebolag (Almega AB).

§ 2 Medlemskap

Styrelsen äger bevilja företag medlemskap i förbundet, enligt av styrelsen fastställda rutiner. Medlem är skyldig att följa IT&Telekomföretagens  affärsetiska grundprinciper.

Medlem i IT&Telekomföretagen är skyldig att samtidigt vara medlemsföretag i Föreningen Svenskt Näringsliv samt att följa dess stadgar och de särskilda avtal som träffas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och förbundet samt mellan förbundet och närstående organisationer.

Medlem skall lämna de uppgifter angående arbets- och löneförhållanden, som IT&Telekomföretagen, servicebolaget eller Föreningen Svenskt Näringsliv infordrar.

§ 3 Medlemskapets omfattning

Medlemskap i IT&Telekomföretagen skall omfatta medlems samtliga medarbetare som är anställda i verksamhet, för vilken anslutning till förbundet kan ske. Styrelsen äger medge undantag härifrån under förutsättning av Föreningen Svenskt Näringslivs godkännande.

Medlem som önskar bli bunden av kollektivavtal som förbundet träffar och vill erhålla service i arbetsgivarfrågor kan också erhålla medlemskap i förbundets arbetsgivarsektion. §§ 19 - 22 i dessa stadgar tillämpas endast i förhållande till dessa medlemmar. Särskild förteckning skall föras över medlemmar i arbetsgivarsektionen.

Företag som söker eller erhållit medlemskap i IT&Telekomföretagen är skyldig att på begäran lämna uppgift huruvida och i vilken omfattning annan rörelse bedrivs.

§ 4 Inträde

Ansökan om inträde i IT&Telekomföretagen och därmed följande medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv skall inges till förbundet på fastställd blankett. Sökanden skall därvid skriftligen godkänna såväl IT&Telekomföretagens som Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar.

Ansökan skall innehålla uppgift angående antalet hos sökanden sysselsatta medarbetare, den totala lönesumman som den ansökande medlemmen utbetalt under det föregående kalenderåret samt övriga upplysningar som IT&Telekomföretagen eller Föreningen Svenskt Näringsliv anser erforderliga.

§ 5 Övertagande av medlemskap

Övergår rörelse, vilken drivs av medlem, till annan innehavare som önskar överta medlemskapet i IT&Telekomföretagen och därmed även medlemskapet i Föreningen Svenskt Näringsliv, skall denne till förbundet inge ansökan om detta på fastställd blankett, innefattande såväl den förre innehavarens medgivande som den egna förbindelsen att ansvara för dennes alla skyldigheter gentemot IT&Telekomföretagen och Föreningen Svenskt Näringsliv.

§ 6 Upphörande av medlemskap

Medlemskap i IT&Telekomföretagen och därmed följande medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv upphör 6 månader sedan skriftlig uppsägning från antingen medlemmen, förbundets eller Svenskt Näringslivs sida ägt rum.

Styrelsen kan dock medge medlem, som lagt ner eller överlåtit sin rörelse, rätt att utträda ur IT&Telekomföretagen utan föreskriven uppsägningstid. Styrelsen kan även i övrigt då synnerliga skäl härför föreligger, medge medlem tidigare utträde.

Medlem, som inte i rätt tid erlagt de stadgade avgifterna, eller som bryter mot förbundets stadgar, kan av styrelsen uppsägas till omedelbart utträde.

När medlemskap upphör, är medlem ej berättigad att återfå något av vad denne inbetalt till förbundet eller att i övrigt erhålla någon andel av förbundets tillgångar.

Medlem som enligt Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar förlorat sina rättigheter mot Föreningen Svenskt Näringsliv, har även förlorat sina rättigheter mot IT&Telekom-företagen och servicebolaget enligt § 1 (Almega AB) men är skyldig att erlägga de avgifter som med stöd av dessa stadgar åläggs honom för den tid medlemskapet består, såvida inte förbundet beslutar annorlunda. Medlem som förlorat sina rättigheter mot IT&Telekomföretagen har inte rätt att delta i sammanträden eller i förbundets verksamhet i övrigt.
 

§ 7 Avgifter

Medlem skall till IT&Telekomföretagen och/eller servicebolag enligt § 1 (ALMEGA AB) betala avgifter, som årligen fastställs på årsmötet.

Därutöver skall medlem betala avgifter till Föreningen Svenskt Näringsliv enligt dess stadgar.

§ 8 Styrelse

IT&Telekomföretagens angelägenheter med beaktande av samverkansavtal med närstående organisationer i förbundsgruppen ALMEGA tas om hand av styrelsen och förbundsdirektören.

Styrelsen väljs årligen på årsmötet, efter förslag av valberedningen, och består av en särskilt vald ordförande samt härutöver minst 10 och högst 20 ledamöter.

Dessutom ingår IT&Telekomföretagens förbundsdirektör alltid som ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig minst en vice ordförande.

Vid val av styrelsen skall strävas efter att ge styrelsen en, med hänsyn till medlemsstrukturen, representativ sammansättning.

Styrelseledamot skall vara VD eller annan person i ledande ställning.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 9 Styrelsens uppgifter

Det åligger styrelsen:

 • att verka för anslutning till IT&Telekomföretagen
 • att se till att förbundets och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar efterlevs av medlemmarna,
 • att förbereda ärenden till förbundets möten,
 • att genom representation i styrelsen för förbundsgruppenALMEGA verka för effektiv samverkan med övriga organisationer i gruppen,
 • att verkställa på förbundets möten fattade beslut,
 • att företräda förbundet och besluta i alla frågor, som inte enligt stadgarna eller det särskilda samverkansavtalet med närstående organisationer är undantagna från styrelsens befogenhet,
 • att då styrelsen finner omständigheterna därtill föranleda eller då Föreningen Svenskt Näringsliv eller styrelsen för förbundsgruppen ALMEGA så begär, sammankalla förbundet till möte,
 • att omhänderha och förvalta förbundets tillgångar och låta föra noggranna räkenskaper över dess inkomster och utgifter,
 • att på årsmöte lägga fram berättelse över sin förvaltning jämte revisorernas utlåtande över förvaltningsberättelsen,
 • att på sätt dessa och Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar samt samverkansavtalet med närstående organisationer anger upprätthålla sambandet mellan förbundet, förbundsgruppen ALMEGA, servicebolag enligt § 1 (ALMEGA AB) och Föreningen Svenskt Näringsliv,
 • att vara förhandlingsdelegation eller att utse ensådan
 • att anta och entlediga förbundsdirektör samt
 • att behandla för förbundet gemensamma frågor av principiell natur som inte behandlas avstyrelsen för förbundsgruppen ALMEGA eller att förbereda för sådan behandling

§ 10 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller förbundsdirektören. Kallelse skall utfärdas om minst två ledamöter av styrelsen begär detta.

§ 11 Styrelsens beslut. Arbetsutskott

Styrelsen är beslutsför, då minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta närvarande enas, och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

Vid behandling av ärende som angår någon styrelseledamot enskilt, har denne inte rätt att delta i beslutet. Ärende, som omfattas av samverkansavtal med närstående organisationer, avgörs av styrelsen för förbundsgruppen ALMEGA.

För behandling av ärenden av mindre vikt eller av brådskande natur kan styrelsen inom sig utseett arbetsutskott bestående av ordföranden eller vice ordföranden jämte två andra styrelsemedlemmar samt erforderliga suppleanter för dessa.

Styrelsen äger befullmäktiga ombud att på IT&Telekomföretagens vägnar föra förbundets talan.

§ 12 Förbundsdirektören

Förbundsdirektören är föredragande inför styrelsen och sköter IT&Telekomföretagens stadgeenliga angelägenheter med biträde av tjänstemän i servicebolaget. I detta hänseende åligger det förbundsdirektörenatt förbereda inkommande ärenden för styrelsens avgörande eller för beslut av styrelsen för förbundsgruppen ALMEGA, att verkställa dessa styrelsers beslut, att i enlighet med styrelsens direktiv och dessa stadgar biträda medlemmarna vid förhandlingar, att även i övrigt bevaka IT&Telekomföretagens intressen samt att föra fullständiga räkenskaper, sammanfatta dessa i bokslut och årligen före den 15 mars överlämna dessa till revisorerna för granskning.

Utan särskild fullmakt äger förbundsdirektören själv eller genom befullmäktigat ombud på IT&Telekomföretagens vägnar föra förbundets talan.

§ 13 Revisorer

Granskning av IT&Telekomföretagens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt verkställs årligen av två av årsmötet valda revisorer, av vilka en skall vara auktoriserad.

Var och en av dessa har rätt att, när denne så vill, ta del av IT&Telekomföretagens alla räkenskaperoch andra handlingar. Senast den 31 mars skall revisorerna avsluta granskningen och lämna berättelse till styrelsen.

§ 14 Valberedning

För beredning av val vid årsmötet utser årsmötet en valberedning bestående av minst tre och högst fem ledamöter, av vilka en skall utses till ordförande.

Valberedningen skall vid årsmötet föreslå ordförande i förbundets styrelse samt övriga styrelseledamöter, revisorer, valberedning samt förbundets representanter i Föreningen Svenskt Näringslivs småföretagarberedning.

§ 15 Årsmöte och extra möte

Årsmöte hålls årligen före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra möte hålls då styrelsen finner nödvändigt eller då möte skriftligen påkallas av revisorerna eller av medlemmar representerande minst en tiondel av sammanlagda röstetalet inom IT&Telekomföretagen. Kallelsetill årsmöte och extra möte, innefattande uppgift om vad som där ska förekomma, sker antingen genom brev som ska avsändas med posten minst tio dagar före mötet eller på elektronisk väg till de medlemmar som iannat sammanhang anmält att de önskar information från förbundet på sådant sätt.

Kräver ärende skyndsam behandling, kan extra möte sammanträda minst tre dagar efter utfärdandet av kallelse, som i sådant fall kan ske genom telegram, telefax eller på annat godtagbart sätt.

Vid extra möte kan till beslut endast upptas ärende som är angivet i kallelsen. Annat ärende kan endast upptas till överläggning.

§ 16 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden tas upp till behandling:

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Justering av röstlängden
 3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och förbundsdirektören
 8. Framställningar från styrelsen eller Föreningen Svenskt Näringsliv eller styrelsen för förbundsgruppen ALMEGA
 9. Av medlem gjord framställning, som minst två veckor före mötet skriftligen anmäls till styrelsen för behandling vid mötet
 10. Bestämmande av årsavgifter till förbundet och/eller servicebolaget enligt § 1
 11. Val av ordförande i styrelsen
 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 13. Val av två revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Val av ledamöter i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse
 16. Val av ombud till Föreningen Svenskt Näringslivs stämma
 17. Val av förbundets representant i Föreningen Svenskt Näringslivs småföretagsberedning
 18. Val av förbundets ombud vid bolagsstämman i servicebolag som omnämns i § 1 (ALMEGA AB)
 19. Val bland styrelsens ledamöter av ledamöter i styrelsen för förbundsgruppen ALMEGA
 20. Fastställande av ersättningar

Därutöver behandlas de ärenden som i kallelsen är angivna eller omedelbart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelser. Annat ärende kan upptas till överläggning men inte till beslut.

§ 17 Omröstning på möte

Vid omröstning på möte har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 10.000 SEK, som företaget under föregående kalenderår sammantaget erlagt i avgift till IT&Telekomföretagen.

Varje medlem företräds av endast en person. Ordförande vid mötet och justeringsmän utses genom omröstning efter huvudtalet. Frånvarande medlem kan befullmäktiga annan medlem att föra sin talan. Vid mötet kan ingen rösta på grund av mer än en fullmakt.

Det av medlemmarna vare sig genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än 10 procent av det vid mötet företrädda sammanlagda röstetalet.

Omröstning sker öppet men val verkställs, om någon så kräver, med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening, varom de flesta röstande enas. Är även deras antal lika, avgörs val genom lottning och gäller annars den mening ordföranden biträder.

Endast medlemmar som är medlem i IT&Telekomföretagens Arbetsgivarsektion har rätt att rösta i frågor som gäller kollektivavtal, konflikt eller på annat sätt enbart berör frågor inom Arbetsgivarsektionen.

§ 18 Annan omröstning mellan medlemmar

Vid annan omröstning mellan medlemmar än vad som sägs i § 17 har varje medlem en röst och därutöver en för varje fullt 10.000 SEK, som företaget under föregående kalenderår sammantaget erlagt i avgift till IT&Telekomföretagen.

Det av medlemmarna vare sig genom fullmakt eller annorledes företrädda röstetalet får inte utgöra mer än 10 procent av det vid mötet företrädda sammanlagda röstetalet.

Omröstning sker öppet men val verkställs, om någon så kräver, med slutna sedlar. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening, om vilken de flesta röstande enas. Är även deras antal lika, avgörs frågan genom lottning. Frånvarande medlem kan befullmäktiga annan medlem att föra sin talan.

Endast medlemmar som är medlem i IT&Telekomföretagens Arbetsgivarsektion har rätt att rösta i frågor som gäller kollektivavtal, konflikt eller på annat sätt enbart berör frågor inom Arbetsgivarsektionen.

Om förhandlingsdelegation utsetts, röstas inom denna efter huvudtalet.

 

§ 19 Upprättande och tillämpning av kollektivavtal

Medlem skall fortlöpande informera och samråda med IT&Telekomföretagen avseende frågor som är av särskild vikt i förhållandet mellan arbetsgivare och medarbetare. Medlem skall vidare beakta nödvändigheten av ett enhetligt uppträdande i kollektivavtalsfrågor från medlemmars sida.

Vid tillämpningen av kollektivavtal skall medlem följa de riktlinjer som lämnas av IT&Telekomföretagen.Medlem får inte under pågående strejk, lockout eller annan arbetskonflikt i strid mot IT&Telekomföretagens eller Föreningen Svenskt Näringslivs beslut direkt eller indirekt ge arbete åt eller på annat sätt understödja strejkande eller utestängda eller eljest av konflikten berörda arbetstagare. Det åligger IT&Telekomföretagen att vidta lämpliga åtgärder för möjliggörande av dessa bestämmelsers efterlevnad.

Gör medlem sig skyldig till överträdelse eller kringgående av bestämmelserna i denna paragraf eller med stöd av den lämnade föreskrifter, har styrelsen rätt att ålägga medlemmen att till IT&Telekomföretagen utge skadestånd med högst det belopp som för motsvarande fall finns föreskrivet i Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar

§ 20 Förfarande vid lockout

Anser sig medlem böra förklara lockout, skall detta anmälas för IT&Telekomföretagen med angivande av skälen till detta och omfånget av lockouten.

IT&Telekomföretagen skall omedelbart vidta de åtgärder som anges i Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar. Medlem äger inte förklara lockout utan godkännande av Föreningen Svenskt Näringsliv.

Medlemmen skall meddela IT&Telekomföretagen alla upplysningar angående arbetskonflikten, som av förbundet begärs eller annars finns vara av vikt. Väcks annars fråga om påbjudande av lockout inom IT&Telekomföretagen, skall förslag till detta underställas de medlemmar hos vilka lockout ifrågasätts. Om förslaget biträds av minst två tredjedelar av samtliga avgivna röster, kan styrelsen påbjuda den ifrågasatta lockouten under förutsättning att beslutet godkänns av Föreningen Svenskt Näringsliv.

§ 21 Förfarande vid strejk

Hotar strejk eller annan arbetskonflikt att utbryta hos medlem, skall denne ofördröjligen göra anmälan om detta hos IT&Telekomföretagen. Det åligger IT&Telekomföretagen att vidta sådana åtgärder som förbundet finner lämpliga för konfliktens avvärjande.

Utbryter strejk eller annan arbetskonflikt hos medlem, skall ofördröjligen till IT&Telekomföretagen sändas in skriftligt meddelande om förhållandet.

Medlemmen skall därutöver meddela IT&Telekomföretagen alla upplysningar angående arbetskonflikten, som av förbundet begärs eller annars bedöms vara av vikt.

§ 22 Ersättning för skada på grund av arbetsinställelse

Medlem är under de villkor och i den omfattning som anges i Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar, berättigad till ersättning från Föreningen Svenskt Näringsliv för liden skada på grund av arbetsinställelse.

§ 23 Stadgeändringar och IT&Telekomföretagens upplösning

För ändring av dessa stadgar eller IT&Telekomföretagens upplösning fordras antingen att samtliga närvarande medlemmar vid årsmötet enas i beslut om detta, eller att sådant beslut fattas på två på varandra följande möten, det senare minst en månad efter det förra, samt att beslutet på det senare mötet biträds med minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Ändring av stadgarna är inte giltig om inte Föreningen Svenskt Näringsliv godkänt ändringen.

I händelse av IT&Telekomföretagens upplösning skall dess behållna förmögenhet användas i enlighet med beslut som fattas vid det sista mötet.

§ 24 Skiljedom

Tvist mellan IT&Telekomföretagen på ena och medlem på andra sidan skall avgöras av tre skiljemän enligt gällande lag om skiljemän. Om enighet mellan parterna om tredje skiljeman inte uppnås, skall denne utses i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut.

§ 25 Tilläggsbestämmelse

Utöver vad här ovan är stadgat gäller i tillämpliga delar Föreningen Svenskt Näringslivs stadgar även för IT&Telekomföretagen.