IT&Telekomföretagen är, precis som alla förbund inom Almega, en sammanslutning av företag som är konkurrenter inom sina respektive branscher. Det medför viss risk för att ämnen som är känsliga för konkurrensen av oaktsamhet diskuteras på möten i IT&Telekomföretagens regi. Medlemsföretagen riskerar därigenom att agera i strid med konkurrensreglerna (kartell), vilket kan medföra böter och i vissa fall även näringsförbud för personer i ledande befattningar.

För att kunna agera riktigt är det viktigt att våra medlemsföretag är medvetna om vilka ämnen som inte får beröras i diskussioner konkurrenter emellan. Som stöd för det finns våra konkurrensrättsliga riktlinjer, som är gemensamma för samtliga förbund inom Almega.

Visa alla

Ämnen att helt undvika

Följande ämnen är särskilt känsliga ur ett konkurrensrättsligt perspektiv och
bör helt undvikas vid Almegas och förbundens möten:

• Priser och prissamarbeten
• Marknadsandelar och marknadsuppdelning
• Produktionsvolymer och produktionsbegränsningar
• Bojkotter av andra företag eller produkter
• Företagsspecifik statistik som inte är historisk, anonym och offentlig
• Samarbetsavtal mellan medlemsföretag
• Företagens enskilda prognoser och affärsstrategier

Mötesriktlinjer

Följande riktlinjer ska följas vid alla Almegas och förbundens möten:

• Använd och följ alltid en skriftlig mötesagenda
• Varje medlemsföretag bör gå igenom agendan inför mötet och se till att frågor som är känsliga ur konkurrenssynpunkt stryks
• Mötesanteckningar ska föras vid varje möte. Dessa anteckningar ska distribueras till varje deltagare
• Diskussioner före, under och efter mötet bör begränsas till punkter på agendan
• Om en mötesdeltagare tar upp frågor som riskerar att vara känsliga ur konkurrenssynpunkt måste diskussionen avbrytas.Om diskussionen ändå fortsätter bör de andra deltagarna snarast lämna mötet och se till att detta noteras i mötesanteckningarna.